Menu główne

XL sesja Rady Miasta Zgierza

XL sesja Rady Miasta Zgierza

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza zaprasza na XL sesję Rady Miasta Zgierza na dzień 28 września 2017 r. na godz. 10:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej nr 114 Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16.

Miejsce: 
Urząd Miasta Zgierza - plac Jana Pawła II 16 (sala konferencyjna nr 114).
Data wydarzenia: 
28.09.2017

Przebieg relacji

Porządek obrad sesji

Projekty uchwał

Pkt 1. porządku obrad
Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad
Uwagi do porządku obrad.

Pkt 3. porządku obrad
Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.

Pkt 4. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 5. porządku obrad
Zapytania mieszkańców.

Pkt 6. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Pkt 7. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Chełmy-Adelmówek w Zgierzu.

Pkt 7. ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia w skład Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.

Pkt 7. ppkt c) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tytułu Honorowego "Zgierski Dawca Krwi".

Pkt 7. ppkt d) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

Pkt 7. ppkt e) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia przez Gminę Miasto Zgierz nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Pkt 7. ppkt f) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2017 w zakresie zadań własnych.

Pkt 7. ppkt g) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2033.

Pkt 7. ppkt h) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Zgierza za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

Pkt 8. porządku obrad
Informacja o wykonaniu budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2017 r.

Pkt 9. porządku obrad
Przyjęcie sprawozdań z prac komisji Rady Miasta Zgierza za I półrocze 2017 r.

Pkt 10. porządku obrad
Ocena działalności za rok 2016 spółek z udziałem Gminy Miasto Zgierz tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz Sp. z o.o. oraz Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Markab” Sp. z o.o.

Pkt 11. porządku obrad
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 12. porządku obrad
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Pkt 13. porządku obrad
Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

Pkt 14. porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.

Uroczystość wręczenia nadania Tytyłu Honorowego "Zgierski Dawca Krwi"

Tytuł Honorowy "Zgierski Dawca Krwi" otrzymała Agnieszka Bojanowska

Wręczenie podziękowań

Podziękowania za zasługi w związku z nawałnicą otrzymują Komendant Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej.

Stypendia edukacyjne Rady Miasta Zgierza za wybitne osiągnięcia w nauce

Stypendia edukacyjne Rady Miasta Zgierza wręczają Przewodniczący RMZ R. Gajda i Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski.

Stypendia otrzymują:

 1. Aleksandra Drzazga - Absolwentka Gimnazjum nr 1 w Zgierzu.

 2. Oskar Grzegorowski - Absolwent Gimnazjum nr 1 w Zgierzu.

 3. Jakub Kalina - Absolwent Gimnazjum nr 1 w Zgierzu.

 4. Piotr Krzeczkowski - Uczeń klasy gimnazjalnej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu.

 5. Klaudia Matynia - Absolwentka Gimnazjum nr 1 w Zgierzu.

 6. Justyna Gemechu - Absolwentka Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi.

 7. Ryszard Surmacz - Absolwent Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi.

 8. Marta Bąk - Absolwentka Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zgierzu.

 9. Miłosz Mikołaj Krajewski - Absolwent Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zgierzu.

 10. Krzysztof Michał Kurzdym - Absolwent Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zgierzu.

 11. Renata Matusiak - Absolwentka Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zgierzu.

 12. Jakub Śmietana - Uczeń klasy gimnazjalnej Szkoły Podstawowej nr 8 w Zgierzu.

Wręczenie pucharów - „Bieg ku Słońcu”

Pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt zajęła Szkoła Podstawowa nr 12

Drugie miejsce w kategorii dziewcząt Szkoła Podstawowa nr 1

 

Pierwsze miejsce w kategorii chłopców zajęła Szkoła Podstawowa nr 12

Drugie miejsce w kategorii chłopców Szkoła Podstawowa nr 1

Pkt 1. porządku obrad

Otwarcie sesji.

Przewodniczący RMZ R. Gajda wita wszystkich przybyłych na sesję. Na podstawie listy obecności stwierdza kworum i tym samym prawomocność obrad. Otwiera XL sesję Rady Miasta Zgierza.

Pkt 2. porządku obrad

Uwagi do porządku obrad.

Przewodniczący RMZ R. Gajda proponuje przeniesienie wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał:

- w sprawie zmiany Statutu Miasta Zgierza w pkt 7 ppkt i) - projekt wprowadzony w głosowaniu: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 1.

w sprawie stwierdzenia ważności wyborów do Rady Osiedla Proboszczewice – Lućmierz w Zgierzu w pkt 7 ppkt j) - projekt wprowadzony w głosowaniu: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0.

- w sprawie stwierdzenia ważności wyborów do Rady Osiedla Podleśna w Zgierzu w pkt 7 ppkt k) - projekt wprowadzony w głosowaniu: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0.

- w sprawie stwierdzenia ważności wyborów do Rady Osiedla Przybyłów w Zgierzu w pkt 7 ppkt l) - projekt wprowadzony w głosowaniu: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0.

- w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Zgierza w pkt 7 ppkt m) - projekt wprowadzony w głosowaniu: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0.

Porządek obrad po zmianach został przyjęty w głosowaniu: za – 19, przeciw – 0, wstrzym. - 0,

Pkt 3. porządku obrad

Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.

Brak uwag do protokołu.

Protokół z XXXIX sesji Rady Miasta Zgierza został przyjęty w głosowaniu: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0.

Pkt 4. porządku obrad

Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Radny A. Mięsok składa interpelacje w sprawach:

 • podania dokładnej daty rozpoczęcia prac termomodernizacyjnych na poszczególnych obiektach w Zgierzu,

 • podania informacji na temat kosztów organizacji III edycji koncertu pn. „Zgierz City of Power”,

 • prośba o podanie zasadności pobierania opłat przez TBS,

 • firmy DRATEX Sp. z o.o., która wystąpiła o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji zlokalizowanej w Zgierzu przy ul. Barona 21.

 

Radny J. Pietrzak składa interpelację w sprawie budowy bezpiecznego przejścia dla pieszych u zbiegu ul. Aleksandrowskiej i ul. Targowej.

 

Radny G. Leśniewicz pyta o festiwal Hip Hop-u, który odbył się dzień po koncercie pn. „Zgierz City of Power”.

 

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Chełmy – Adelmówek w Zgierzu składa wnioski w sprawach:

 • przycięcia gałęzi na ul. Lipowej i ul. Sosnowej,

 • zlecenia odpowiednim służbom przeglądu słupów energetycznych

 • zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 2018 na przebudowę ul. Lipowej.

Pkt 5. porządku obrad

Zapytania mieszkańców.

 

Mieszkaniec Zgierza S. Wosiecki pyta:

- kiedy będzie skomunikowana ul. Jedlicka komunikacją miejską?

- kiedy będzie podjęty miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Kręta, Kwiatowa, Rataja, Romantyczna?

Mieszkanka Zgierza B. Rumińska pyta Prezydenta czy wie o niedozwolonych praktykach związanych z głosowaniem w Budżecie Obywatelskim do których dochodzi na lekcjach informatyki w szkołach. Pyta, czy nie warto zmienić regulamin?

Mieszkanka Zgierza A. Kazimierczak pyta kiedy zostaną dokończone prace na ul. Jedlickiej.

Mieszkaniec Zgierza M. Wolski pyta czy możliwe jest wyznaczenie innego miejsca dla imprezy „Zgierz City of Power” tak, aby bardziej ją wyeksponować?

Mieszkaniec Zgierza pyta, czy jest zagrożenie w kursowaniu tramwajów z Łodzi do Zgierza.

Mieszkanka Zgierza Z. Niechciał pyta, czy w Zgierzu stosuje się metodę prowadzenia imprez kulturalnych przez osoby prywatne z pieniędzy publicznych? Ile ulic pokrytych jest asfaltem? Kiedy będzie wyremontowana ul. Łąkowa? Kiedy będzie odkopane torowisko?

Mieszkaniec Zgierza H. Ogrodowczyk pyta, czy przy Szkole Podstawowej Nr 4 będzie nadal istniał uciążliwy węzeł komunikacyjny?

Pkt 6. porządku obrad

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski udziela odpowiedzi na zapytanie w sprawie ul. Jedlickiej. Cały czas są czynione starania mające na celu skomunikowania tego rejonu. Głównym problemem jest brak terenu na pętle autobusową. W kwestii Budżetu Obywatelskiego mówi, że oddane głosy będą skrupulatnie sprawdzane. W kwestii linii tramwajowych mówi, że nie widzi zagrożenia w kursowaniu tramwajów.

Pozostałe odpowiedzi zostaną udzielone w statutowym terminie.

Przerwa w obradach

Przewodniczący RMZ R. Gajda ogłasza przerwę

Wznowienie obrad

Przewodniczący RMZ R. Gajda wznawia obrady po przerwie.

Pkt 7. ppkt a) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Chełmy-Adelmówek w Zgierzu.

 

Projekt uchwały omówił Przewodniczący RMZ R. Gajda.

Komisja Statutowo – Prawna RMZ nie wnosi uwag.

W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ R. Gajda poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.

W wyniku głosowania: za – 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0, Rada Miasta Zgierza podjęła ww. uchwałę.

Pkt 7. ppkt b) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia w skład Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.

Projekt uchwały omówił Przewodniczący RMZ R. Gajda.

Komisja Statutowo – Prawna RMZ nie wnosi uwag.

W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ R. Gajda poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.

W wyniku głosowania: za – 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0, Rada Miasta Zgierza podjęła ww. uchwałę.

Pkt 7. ppkt c) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tytułu Honorowego "Zgierski Dawca Krwi".

Projekt uchwały omówił Przewodniczący RMZ R. Gajda.

Komisja Statutowo – Prawna RMZ nie wnosi uwag.

W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ R. Gajda poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.

W wyniku głosowania: za – 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0, Rada Miasta Zgierza podjęła ww. uchwałę.

Pkt 7. ppkt d) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

Komisja Statutowo – Prawna RMZ nie wnosi uwag.

Komisja Rewizyjna RMZ wydała opinię o bezzasadności skargi.

W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ R. Gajda poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.

W wyniku głosowania: za – 16, przeciw - 0, wstrzym. - 2, Rada Miasta Zgierza podjęła ww. uchwałę i uznała skargę za bezzasadną.

Pkt 7. ppkt e) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia przez Gminę Miasto Zgierz nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Projekt omawia Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna

W wyniku głosowania: za – 18, przeciw - 0, wstrzym. - 3, Rada Miasta Zgierza podjęła ww. uchwałę.

Pkt 7. ppkt f) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2017 w zakresie zadań własnych.

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta M. Błaszczyk.

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną.

W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ R. Gajda poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.

W wyniku głosowania: za – 18, przeciw - 0, wstrzym. - 3, Rada Miasta Zgierza podjęła ww. uchwałę.

Pkt 7. ppkt g) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2033.

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta M. Błaszczyk.

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną.

W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ R. Gajda poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.

W wyniku głosowania: za – 18, przeciw - 0, wstrzym. - 3, Rada Miasta Zgierza podjęła ww. uchwałę.

Pkt 7. ppkt h) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Zgierza za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta M. Błaszczyk.

Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała opinię pozytywną.

W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ R. Gajda poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.

W wyniku głosowania: za – 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0, Rada Miasta Zgierza podjęła ww. uchwałę.

Pkt 7. ppkt i) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Zgierza.

Projekt omawia Przewodniczący RMZ R. Gajda.

W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ R. Gajda poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.

W wyniku głosowania: za – 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0, Rada Miasta Zgierza podjęła ww. uchwałę.

Pkt 7. ppkt j) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów do Rady Osiedla Proboszczewice – Lućmierz w Zgierzu.

Projekt omawia Przewodniczący RMZ R. Gajda.

W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ R. Gajda poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.

W wyniku głosowania: za – 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0, Rada Miasta Zgierza podjęła ww. uchwałę.

Pkt 7. ppkt k) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów do Rady Osiedla Podleśna w Zgierzu.

Projekt omawia Przewodniczący RMZ R. Gajda.

W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący RMZ R. Gajda poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.

W wyniku głosowania: za – 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0, Rada Miasta Zgierza podjęła ww. uchwałę.

Pkt 7. ppkt l) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów do Rady Osiedla Przybyłów w Zgierzu.

Projekt omawia Przewodniczący RMZ R. Gajda. Informuje, że do RMZ wpłynęło 7 protestów, które zostały zbadane przez Komisję Statutowo - Prawną RMZ. Komisja wysłuchała wyjaśnień Komisji Wyborczej, która jednomyślnie oświadczyła, że w protokole z wyborów nastąpiła omyłka pisarska.

Przewodniczący RMZ R. Gajda poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.

W wyniku głosowania: za – 17, przeciw - 0, wstrzym. - 3, Rada Miasta Zgierza podjęła ww. uchwałę.

Pkt 7. ppkt m) porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Zgierza.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnych RMZ proponuje uznanie skargi za bezzasadną. Wyjaśnia, że przy obecnym stanie prawnym nie ma możliwości podjęcia innej decyzji.

Radny I. Antczak mówi, że według niego pismo to raczej prośba o wyjaśnienie sprawy. Proponuje, aby uhonorować uczennicę, która została pominięta przy przyznawaniu stypendium ze względu na brak miejsca zamieszkania w Zgierzu.

Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski mówi, że rozważamy możliwość rozszerzenia kręgu osób, którym będzie można przyznać stypendium.

Przewodniczący RMZ R. Gajda po krótkiej dyskusji poddał pod głosowanie podjęcie ww. uchwały.

W wyniku głosowania: za – 18, przeciw - 0, wstrzym. - 3, Rada Miasta Zgierza podjęła ww. uchwałę i uznała skargę za bezzasadną.

Pkt 8. porządku obrad

Informacja o wykonaniu budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2017 r.

Brak dyskusji.

Pkt 9. porządku obrad

Przyjęcie sprawozdań z prac komisji Rady Miasta Zgierza za I półrocze 2017 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMZ wprowadził autopoprawkę do sprawozdania Komisji Rewizyjnej RMZ.

Brak dyskusji.

Sprawozdania zaostały przyjęte w głosowaniu: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0.

Pkt 10. porządku obrad

Ocena działalności za rok 2016 spółek z udziałem Gminy Miasto Zgierz tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz Sp. z o.o. oraz Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Markab” Sp. z o.o.

Przewodniczący RMZ R. Gajda informuje, że do materiału dostarczone zostały załączniki dotyczące sprawozdań finansowych.

Radny I. Antczak zadał szereg pytań do materiału i sprawozdań finansowych spółek np. o poziom dochodów, przychodów, stanu zatrudnienia. Składa wniosek o odrzucenie informacji Prezydenta Miasta Zgierza dot. spółek.

Radny G. Leśniewicz wnioskuje o odrzucenie wniosku radnego I. Antczaka.

Radny A. Mięsok mówi, że Rada Miasta Zgierza ma uprawnienia stanowiące i kontrolne. W obecnym stanie nie ma możliwości oceny, gdyż materiał zawiera informacje, które można odnaleźć w internecie.

Przewodniczący RMZ R. Gajda mówi, że Rada może kontrolować Prezydenta, a nie spółki prawa handlowego.

Radny I. Antczak podkreśla, że Rada kontroluje Prezydenta pod kątem nadzoru nad spółkami. Dodaje, że nie można ocenić, gdyż materiały są niepełne.

Radny G. Leśniewicz zgłasza wniosek o przyjęcie przedłożonego materiału.

Przewodniczący RMZ R. Gajda poddaje pod głosowanie wniosek radnego I. Antczaka o odrzucenie przez Radę Miasta Zgierza informacji dostarczonej przez Prezydenta Miasta Zgierza. Głosowano: za - 4, przeciw - 12, wsttrzym. - 1. Wniosek upadł.

Przewodniczący RMZ R. Gajda poddaje pod głosowanie wniosek radnego G. Leśniewicza o „przyjęcie z aprobatą” przez Radę Miasta Zgierza informacji dostarczonej przez Prezydenta Miasta Zgierza. Głosowano: za - 15, przeciw - 3, wsttrzym. - 2. Wniosek został przyjęty.

Pkt 11. porządku obrad

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Prak dyskusji.

Pkt 12. porządku obrad

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Brak dyskusji.

Pkt 13. porządku obrad

Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu prosi o przekazanie kopii sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2017 r.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Rudunki w Zgierzu pyta, czy w Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych w Zgierzu uruchomiona zostanie rehabilitacja.

Radny J. Pyrzanowwski porusza kwestię nieprawidłowości przy głosowaniu w Budżecie Obywatelskim.

Radny I. Antczak wnioskuje do Prezydenta Miasta Zgierza o unieważnienie obecnej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Radny A. Mięsok mówi, że każdy głos można sprawdzić pod kątem godziny głosowania.

Radny T. Kupis w kwestii Budżetu Obywatelskiego mówi, że jeśli doszło do nieprawidłowości to nie należy karać wszystkich tylko tych, którzy przyczynili się do ich powstania.

Radny G. Leśniewicz mówi, że bez względu co zostanie zrobione to i tak będą protesty. Należy dokładnie zweryfikować wyniki głosowania i wszystko udokumentować.

Radny J. Pietrzak zaprasza na Piknik, który odbędzie się w najbliższą sobotę.

Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski mówi, że będzie przeprowadzona dokładna weryfikacja. Nadmienia, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami nie można było ograniczyć wieku. Przy ocenie głosów pod uwagę będzie brana zgoda opiekunów prawnych.

Przewodniczący RMZ R. Gajda informuje, iż

 • wpłynęła petycja dot. bezpłatnych przejazdów,

 • wpłynęło pismo mieszkanki Łodzi w sprawie Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zgierzu – przewodniczący mówi, że pismo jest dostępne w Biurze Rady Miasta Zgierza.

Radny A. Mięsok pyta, jaki jest termin zakończenia remontu ul. Śniechowskiego?

Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski mówi, że termin został wyznaczony na 6 października 2017 r.

Przewodniczący RMZ R. Gajda składa wniosek: Rada Miasta Zgierza wnioskuje do Prezydenta Miasta Zgierza o rozważenie wystąpienia z inicjatywą zmiany uchwały dotyczącej przyznania stypendiów w celu rozszerzenia możliwości uzyskania stypendiów edukacyjnych za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Miasto Zgierz na wszystkich uczniów tych szkół bez względu na ich miejsce zamieszkania.

Wniosek został przyjęty w głosowaniu: za -16, przeciw – 0 wstrzym. - 1.

Pkt 14. porządku obrad

Zamknięcie obrad sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczącyzamyka obrady XL sesji RMZ.

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

15414
Usuń

Konserwacja syren

W dniach 20 i 23 lipca 2018 r. w godz. 9:00-16:00 odbędą się prace konserwatorskie syren alarmowych umieszczonych na budynkach: Szkoły Podstawowej...
15409
Usuń

Utrudnienia

Firma KRAL Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 29.07.2018 r. do dnia 28.09.2018 r. prowadzić będzie roboty drogowe w rejonie skrzyżowania ulicy Okólnej...
15302
Usuń

Bilety na liniach Z45 i Z46

Opłaty za przejazd na autobusowych liniach Z45 oraz Z46 nie uległy zmianie - za przejazd na tych liniach kasujemy bilety czasowe MPK ŁÓDŹ (komunikat...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
13801
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Wykaz placówek pełniących dyżury wakacyjne oraz zasady korzystania z opieki przedszkolnej w okresie przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 107/2018. ...
13781
Usuń

JEDEN NUMER w Zgierzu

Dzwoniąc pod numer telefonu 42 71 95 100 możesz zgłosić jakiś problem w mieście, zapytać, powiadomić. Zgłoszenia można składać elektronicznie: 
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów (od stycznia 2018 r. do stycznia 2019 r.): 
Facebook
YouTube
Google+
RSS