Menu główne

XLI sesja Rady Miasta Zgierza

XLI sesja Rady Miasta Zgierza

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza zaprasza na XLI sesję Rady Miasta Zgierza na dzień 26 października 2017 r. na godz. 10:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej nr 114 Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16.

Miejsce: 
Urząd Miasta Zgierza - plac Jana Pawła II 16 (sala konferencyjna nr 114).
Data wydarzenia: 
26.10.2017

Przebieg relacji

Porządek obrad sesji

Projekty uchwał

Pkt 1. porządku obrad
Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad
Uwagi do porządku obrad.

Pkt 3. porządku obrad
Przyjęcie protokołu z XL sesji.

Pkt 4. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 5. porządku obrad
Zapytania mieszkańców.

Pkt 6. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Pkt 7. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Przybyłów w Zgierzu.

Pkt 7. ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tytułu Honorowego „Zgierski Dawca Krwi”.

Pkt 7. ppkt c) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru i przekazywania opłaty skarbowej w 2018 roku.

Pkt 7. ppkt d) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2017 w zakresie zadań własnych.

Pkt 7. ppkt e) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2033.

Pkt 7. ppkt f) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/645/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia warunków wydzierżawienia na okres 25 lat działek gruntu stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz, położonych w Zgierzu przy Al. Armii Krajowej 14/16, Al. Armii Krajowej 10A, Al. Armii Krajowej 10B, Al. Armii Krajowej 8A, Al. Armii Krajowej, Al. Armii Krajowej 8E, Al. Armii Krajowej 8F, Al. Armii Krajowej 8G, Al. Armii Krajowej 8H, ul. Długiej 1, Al. Armii Krajowej 8 oraz działki gruntu stanowiącej część Parku Miejskiego.

Pkt 7. ppkt g) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2017-2022.

Pkt 7. ppkt h) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Zgierz porozumienia międzygminnego z Miastem Łódź, w sprawie powierzenia zadań z zakresu zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków.

Pkt 8. porządku obrad
Analiza oświadczeń majątkowych radnych i osób zobowiązanych do ich złożenia Prezydentowi Miasta Zgierza.

Pkt 9. porządku obrad
Realizacja zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Wydział Inwestycji i Rozwoju UMZ w roku 2017 r.

Pkt 10. porządku obrad
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 11. porządku obrad
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Pkt 12. porządku obrad
Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

Pkt 13. porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.

Uroczystość wręczenia nadania Tytyłu Honorowego "Zgierski Dawca Krwi"

Tytuł Honorowy "Zgierski Dawca Krwi" otrzymał Wiesław Miśkiewicz

Pkt 1. porządku obrad

Otwarcie sesji.

Przewodniczący RMZ R. Gajda wita wszystkich przybyłych na sesję. Na podstawie listy obecności stwierdza kworum i tym samym prawomocność obrad. Otwiera XLI sesję Rady Miasta Zgierza.

Pkt 2. porządku obrad

Uwagi do porządku obrad.

Przewodniczący RMZ R. Gajda proponuje wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/470/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Przychodni Rejonowych w Zgierzu

Zmiana została wprowadzona w głosowaniu.

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu za - jednogłośnie.

Pkt 3. porządku obrad

Przyjęcie protokołu z XL sesji.

Brak uwag do protokołu.

Protokół z XL sesji Rady Miasta Zgierza został przyjęty w głosowaniu: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0.

Pkt 4. porządku obrad

Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Radna A. Grzelak – Makowczyńska prosi o utwardzenie ulic Brzoskwiniowej, Letniej, Sierakowskiego, Jagiełło.

Radny I. Antczak odnosząc się do materiału z poprzedniej sesji RMZ dot. oceny działalności spółek pyta: jakie kwoty otrzymała spółka MPGK w roku2016 z budżetu miasta Zgierz, jakie kwoty wypłacono firmie Wodociągi i Kanalizacja Zgierz w roku 2016 na rzecz Gminy Miasto Zgierz.

Radny K. Wężyk prosi o wykonanie 1 mijsca parkingowego przy placówkach oświatowych.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu składa wnioski w sprawach:

- wykonanie oświetlenia ulicznego na całejdługości ulicy Spółdzielczej,

- naprawę nawierzchni końcówki ulicy Rembowskiego ze szczególnym uwzględniniem skrzyżowania z ulicą Spółdzielczą i przejazdem kolejowym.

 

 

Pkt 5. porządku obrad

Zapytania mieszkańców.

Mieszkanka Zgierza A. Ronek w imieniu mieszkańców ulicy Wiosny Ludów i ulic przyległych pyta: Kidy zostyanie uruchomiona komunikacja miejska ulicą Wiosny Ludów, kiedy zostanie naprawiona ulica Aniołowska , czy harmonogram odbioru odpadów komunalnych może być bardziej czytelny.

Mieszkaniec Zgierza S. Wosiecki pyta: czy Miasto przy planowaniu budżetu może uwzględnić zakup równiarki, czy jest możliwe, aby Rada zaczęła rejestrować swoje sesje kamerą?

Mieszkaniec Zgierza pan Grabowski prosi, aby na ul. Długiej były wnęki dla autobusów porusza również kwestię czystości powietrza w Zgierzu.

 

Przerwa w obradach

Wznowienie obrad

Przewodniczący RMZ R. Gajda wznawia obrady po przerwie.

Pkt 5. porządku obrad - cd

Zapytania mieszkańców.

Mieszkaniec Zgierza M. Wolski porusza sprawę cmentarza na ul. Konstantynowskiej. Pyta, czy cmentarzu nie możbnaby zabezpieczyć płyty wierzchniej.

Mieszkaniec Zgierza H. Ogrodowczyk popiera inicjatywę wprowadzenia na sesji Rady Miasta Zgierza wideorejestracji.

Pkt 6. porządku obrad

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Wszystkie odpowiedzi zostaną udzielone w statutowym terminie.

Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski w kwestii wykonania zatoczek dla autobusów komunikacji miejskiej mówi, że trwają uzgodnienia z różnymi instytucjami. Odnosi się również do czystości powietrza w Zgierzu.

Pkt 7. ppkt a) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Przybyłów w Zgierzu.

Projekt omawia Przewodniczący RMZ R. Gajda.

Brak dyskusji.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0.

Pkt 7. ppkt b) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tytułu Honorowego „Zgierski Dawca Krwi”.

Projekt omawia Przewodniczący RMZ R. Gajda.

Brak dyskusji.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0.

Pkt 7. ppkt c) porządku obrad


P
odjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru i przekazywania opłaty skarbowej w 2018 roku.

Projekt wraz z autopoprawką omawia Skarbnik Miasta Zgierza.

Brak dyskusji.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0.

Pkt 7. ppkt d) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2017 w zakresie zadań własnych.

Projekt wraz z autopoprawkami omawia Skarbnik Miasta Zgierza.

Brak dyskusji.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 3.

Pkt 7. ppkt e) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2033.

Projekt wraz z autopoprawkami omawia Skarbnik Miasta Zgierza.

Brak dyskusji.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 3.

Pkt 7. ppkt f) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/645/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia warunków wydzierżawienia na okres 25 lat działek gruntu stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz, położonych w Zgierzu przy Al. Armii Krajowej 14/16, Al. Armii Krajowej 10A, Al. Armii Krajowej 10B, Al. Armii Krajowej 8A, Al. Armii Krajowej, Al. Armii Krajowej 8E, Al. Armii Krajowej 8F, Al. Armii Krajowej 8G, Al. Armii Krajowej 8H, ul. Długiej 1, Al. Armii Krajowej 8 oraz działki gruntu stanowiącej część Parku Miejskiego.

Projekt omawia B. Bączak Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 3.

Pkt 7. ppkt g) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2017-2022.

Projekt omawia Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski.

Radny I. Antczak mówi, że materiał został przekazany zbyt późno, aby można było się z nim zapoznać. Stwierdza, iż Rada nie powinna w dniu dzisiejszym podejmować tej uchwały.

Pani J. Podwysocka mówi, że wszystkie strategiczne dokumenty powinny być konsultowane z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi.

Prezydent Miasta P. Staniszewski mówi, że zostały przeprowadzone konsultacje społeczne podczas których zgłaszane były różne uwagi.

Pracownik UMZ R. Karolewska mówi, że dokument ma wskazać ogólne kierunki rozwoju miasta.

Radny M. Hiliński zgłasza wniosek o zdjęcie projektu z porządku obrad.

Radny Z. Linkowski prosi o ogłoszenie 5 min przerwy.

Prezydent Miasta P. Staniszewski mówi, że każde przesunięcie terminu podjęcia uchwały będzie wiązało się z koniecznością aktualizacji dokumentu.

Przewodniczący RMZ R. Gajda ogłasza przerwę w obradach.

Przerwa w obradach

Wznowienie obrad

Przewodniczący RMZ R. Gajda wznawia obrady po przerwie.

Pkt 7. ppkt g) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2017-2022.

Przewodniczacy RMZ R. Gajda poddaje pod głosowanie wniosek radnego M. Hilińskiego.

Głosowano: za - 5, przeciw - 11, wstrzym. - 0. Wniosek nie uzyskał większości.

Radny I. Antczak mówi, że jeśli Rada podjemie przedmiotową uchwałę, to zaskarży ją do Wojewody.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: za -12, przeciw - 5, wstrzym. - 0.

Pkt 7. ppkt h) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Zgierz porozumienia międzygminnego z Miastem Łódź, w sprawie powierzenia zadań z zakresu zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków.

Projekt omawia Prezydent Miasta Zgierza.

Radny J. Pyrzanowski pyta, czy Łódź podjęła już swoją uchwałę?

Prezydent P. Staniszewski mówi, że tak.

Uchwala została podjęta w głosowaniu: za – 17, przeciw – 0, wstrzym. - 3.

Pkt 7. ppkt i) porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/470/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Przychodni Rejonowych w Zgierzu.

Projekt omawia Sekretarz Miasta Zgierza R. Chocholski.

Brak dyskusji.

Uchwała została podjęta w głosowaniu: za - 21, przeciw - 0, wstrzym - 0.

 

Pkt 8. porządku obrad

Analiza oświadczeń majątkowych radnych i osób zobowiązanych do ich złożenia Prezydentowi Miasta Zgierza.

Przewodniczący RMZ R. Gajda przedstawił analizę oświadczeń majątkowych.

Pkt 10. porządku obrad

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Brak dyskusji.

Pkt 11. porządku obrad

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Brak dyskusji.

Pkt 12. porządku obrad

Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

Przewodniczący RMZ R. Gajda informuje, iż kolejna sesja RMZ odbędzie się 30 listopada 2017 r.

Radny M. Hiliński pyta, skąd mieszkańcy będą wiedzieli, że w dniu 1 listopada br. nie trzeba kasować biletów?

Kierownik MUK I. Boberska mówi, że zostaną wywieszone informacje, iż w dniu 1 listopada nie będą przeprowadzane kontrole.

Przewodniczący RMZ R. Gajda przekazuje prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu RMZ B. Janiszewskiemu.

Wiceprzewodniczący RMZ B. Janiszewski informuje, że do Rady wpłynęło pismo Wojewody z prośbą o wyjeśnienie kwestii ewentualnego naruszenia przepisów art. 24f ustawy o samorządzie gminnym przez radnego R. Gajdę. Mówi, że sprawę zbadała Komisja Rewizyjna RMZ , która wydała stanowisko, iż pan radny R. Gajda nie naruszył ww. przepisu. Zaproponował, aby Rada wydała analogiczne stanowisko.

Brak dyskusji.

Stanowisko zostało przyjęte w głosowaniu za: 17, przeciw - 0, wstrzym. - 0.

Radny J. Pietrzak mówi o zainstalowaniu sygnalizacji świetlnej uruchamianej przyciskiem na skrzyżowaniu ulic Aleksandrowskiej i Targowej.

Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski mówi, że remont prowadzony jest przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Prezydent może tylko zabiegać o wykonania takiej sygnalizacji.

Radny M. Hiliński zaprasza na aukcję podczas, której będą zbierane środki na Hospicjum. Aukcja odbędzie się 28 października 2017 roku o godzinie 17.00. Patronem aukcji jest Prezydent Miasta Zgierza.

Pkt 13. porządku obrad

Zamknięcie obrad sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczącyzamyka obrady XLI sesji RMZ.

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

16010
Usuń

Przerwy w dostawie wody

Z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej, w dniach 18-19.10.2018 r. oraz 22-26.10.2018 r. w godz. 8:00-16:00 mogą wystąpić przerwy...
15803
Usuń

Linia 61 ruch wahadłowy na DK 71

Od dnia 15 września 2018 r. do końca listopada 2018 r. planowane jest wprowadzenie ruchu wahadłowego na Drodze Krajowej nr 71, w rejonie...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
13781
Usuń

JEDEN NUMER w Zgierzu

Dzwoniąc pod numer telefonu 42 71 95 100 możesz zgłosić jakiś problem w mieście, zapytać, powiadomić. Zgłoszenia można składać elektronicznie: 
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów (od stycznia 2018 r. do stycznia 2019 r.): 
Facebook
YouTube
Google+
RSS