Menu główne

Zapraszamy wystawców na XVI Zgierski Kaziuk

Palmy wielkanocne - Zgierski Kaziuk 2018
Data publikacji: 
03.02.2020
Zapraszamy wystawców na XVI Zgierski Kaziuk

Miasto Zgierz zaprasza artystów, rękodzielników, rzemieślników, wytwórców produktów regionalnych i innych wystawców, zarówno z Polski, jak i z Litwy, do zgłaszania udziału w tegorocznym Zgierskim Kaziuku. 

XVI Zgierski Kaziuk odbędzie się w dniach 6-7 marca 2020 r. 

Zgłoszenia i informacje:

 • tel. 42 714 32 95 oraz 42 714 32 96, 
 • e-mal: promocja@umz.zgierz.pl 
 • lub osobiście - Urząd Miasta Zgierza Wydział Promocji i Kultury (pl. Jana Pawła II 16 - dziedziniec).  

Zgierski Kaziuk to jedna z najbardziej barwnych imprez miejskich. Co roku ponad stu wystawców przyjeżdża do naszego miasta, aby wziąć udział w Zgierskim Kaziuku - jarmarku rękodzieła ludowego i tradycyjnych wyrobów gastronomicznych. 

REGULAMIN Jarmarku Kaziukowego
7 marca 2020 roku Zgierz 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

„Jarmark Kaziukowy” (dalej zwany Jarmarkiem) to wydarzenie organizowane na wzór Wileńskich Kaziuków skierowane do artystów, rękodzielników, rzemieślników, wytwórców produktów lokalnych, regionalnych zarówno polskich jak i litewskich. 

 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem) określa zasady porządkowe obowiązujące na terenie Jarmarku i ma zastosowanie do osób prowadzących działalność handlową, inną działalność zarobkową lub niezarobkową (dalej zwanych Wystawcami) oraz do osób odwiedzających Jarmark (dalej zwanych Odwiedzający). 
 2. Termin, miejsce i godziny Jarmarku: 7 marca 2020 roku – Park Kulturowy Miasto Tkaczy, Zgierz, godz. 9:00-16:00. 
 3. Organizator: Urząd Miasta Zgierza. 
 4. Organizator w celu zapewnienia bezpieczeństwa Jarmarku przygotował czasową zmianę organizacji ruchu dotyczącą ulic Parku Kulturowego Miasto Tkaczy, dostosowaną do potrzeb Jarmarku. 
 5. Zgłoszenia Wystawców do udziału w Jarmarku przyjmowane są telefonicznie i mailowo do dnia 2 marca 2020 r.: Urząd Miasta Zgierza - Wydział Promocji i Kultury, nr tel. 42 714 32 95, 42 714 32 96; e-mail: promocja@umz.zgierz.pl
 6. Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku jako Wystawca jest dokonanie telefonicznego lub mailowego zgłoszenia uczestnictwa w Jarmarku co jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem. Regulamin dostępny będzie: na stronie internetowej www.miasto.zgierz.pl, w Urzędzie Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16 w Punkcie Obsługi Interesanta, wysyłany będzie mailowo na prośbę Wystawcy. Regulamin będzie umieszczony również na terenie Jarmarku w miejscach widocznych. 
 7. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Jarmarku bez podania przyczyny. 
 8. Wystawcy nie wnoszą opłat za możliwość uczestnictwa w Jarmarku. 
 9. Uczestnictwo Wystawców oferujących produkty/usługi, które nie związane są z charakterem i celem Jarmarku rozpatrywane będzie indywidualnie przez Organizatora. 
 10. Niezależnie od Regulaminu wszystkie osoby uczestniczące w Jarmarku i przebywające na jego terenie, zobowiązane są przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności tych dotyczących zasad bezpieczeństwa, zasad ruchu drogowego, jak również prowadzenia działalności handlowej i gospodarczej, a w szczególności przepisów sanitarnych. 

II. ORGANIZACJA STOISK 

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji zgłoszonych Wystawców celem dopuszczenia do uczestniczenia w Jarmarku stoisk tylko Wystawców zapewniających możliwość zachowania charakteru i celu Jarmarku. 
 2. Organizator wyznacza miejsce dla stoiska Wystawcy, które jest ostateczne i nie podlega negocjacji. 
 3. Pokazy i warsztaty organizowane przy stoiskach stanowią indywidualną formę promocji Wystawców, którzy organizują je we własnym zakresie i na własny koszt. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo ingerencji w ich formę. 
 4. Organizator jedynie w uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach może pomóc w zapewnieniu stoisk wystawienniczych. Co do zasady organizacja stoiska leży po stronie Wystawcy. 
 5. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość wpływu na zagospodarowania stoisk Wystawców w tym względem sąsiadujących stoisk. 
 6. Organizator nie przewiduje możliwości sprzedawania przez Wystawców towarów/usług z samochodów lub pozostawiania samochodów na miejscu sprzedaży. 
 7. Do obowiązków Wystawców należy: zorganizowanie dostawy, zapewnienie rezerw towaru gwarantujących całodzienne zaopatrzenie, zapewnienie świeżości oferowanych artykułów spożywczych. Organizator nie zapewnia zaplecza magazynowego dla oferowanych towarów. 
 8. Montaż, aranżacja i demontaż/ usunięcie stoisk będzie odbywać się: 7 marca 2020 roku – Park Kulturowy Miasto Tkaczy, Zgierz, montaż w godz. 6:00-9:00; demontaż/opuszczenie terenu po zakończonym Jarmarku w godz. 16:00-19:00. 
 9. Wystawca ma obowiązek prowadzić stoisko w godzinach wyznaczonych przez Organizatora bez możliwości zamknięcia stoiska przed godziną zakończenia Jarmarku. Ewentualne zmiany dotyczące godzin prowadzenia stoiska, powinny być ustalone z Organizatorem najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem Jarmarku i zmienione wyłącznie za jego zgodą. 
 10. Obowiązuje całkowity zakaz wystawiania i reklamy towarów/usług poza wyznaczonym stoiskiem. 
 11. Wystawca ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku wyrządzenia szkód w stosunku do Organizatora oraz osób trzecich. 
 12. Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, wprowadzenie do obrotu handlowego towarów odpowiednio oznakowanych, posługiwania się narzędziami pomiarowymi legalizowanymi, przestrzegania terminów przydatności do spożycia i trwałości towarów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży oraz prawidłowego użytkowania stoiska według Regulaminu oraz posiadania odpowiedniej dokumentacji uprawniającej do prowadzenia tego typu działalności, wszystkich pozwoleń i uzgodnień zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 13. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za brak dokumentacji, pozwoleń, uzgodnień wskazanych w pkt. 12. 
 14. Wystawcy zobowiązani są do utrzymania stoiska w czystości i porządku w czasie trwania Jarmarku oraz uprzątnięcia zajmowanego terenu po zakończeniu Jarmarku. 
 15. Wymagany jest estetyczny wygląd każdego stoiska. 
 16. Organizator nie zapewnia dostępu do prądu. W uzasadnionych przypadkach Organizator może pomóc w organizacji dostępu do prądu. 
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie towarów oraz stoisk Wystawców przed, w czasie trwania i po zakończeniu Jarmarku. 
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, uderzeniem pioruna, eksplozją, zalaniem wody i innymi przyczynami losowymi w stosunku do Wystawców i Odwiedzających. 
 19. Wystawca ubezpiecza artykuły handlowe, reklamowe, urządzenia wystawowe i techniczne we własnym zakresie. 

III. PRZEPISY PORZĄDKOWE 

 1. Osoby przebywające na terenie Jarmarku zobowiązane są stosować się do poleceń wydawanych przez służby porządkowe Organizatora oraz Straż Miejską w Zgierzu. 
 2. Z terenu Jarmarku będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócać będą porządek publiczny lub zachowywać się będą niezgodnie z Regulaminem. Osoby stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia i innych dóbr powszechnie chronionych oraz dopuszczające się czynów zabronionych mogą być ujęte w celu przekazania Policji. 
 3. Na terenie Jarmarku zabrania się: 
  1. sprzedaży napojów alkoholowych (poza działalnością koncesjonowaną), 
  2. spożywania alkoholu, poza terenem do tego celu wyznaczonym, 
  3. wnoszenia przedmiotów i materiałów niebezpiecznych, żrących, radioaktywnych, wybuchowych, 
  4. łatwopalnych, karnistrów z jakimkolwiek paliwem, jeżeli nie są to rzeczy przeznaczone do sprzedaży w fabrycznych i bezpiecznych opakowaniach, z odpowiednim certyfikatem, 
  5. przebywania osobom nietrzeźwym lub zakłócającym porządek, 
  6. zaśmiecania terenu Jarmarku, 
  7. używania sprzętu nagłaśniającego lub w jakikolwiek inny sposób powodowania nadmiernego hałasu, 
  8. umieszczania jakichkolwiek ogłoszeń, reklam bez zgody Organizatora i w miejscach do tego nieprzeznaczonych, rozdawania ulotek poza stoiskiem Wystawcy bez zgody Organizatora. 
 4. Wszystkie osoby przebywające na terenie Jarmarku winny zachować czystość i porządek, a w szczególności wyrzucać odpadki do przeznaczonych do tego pojemników. 
 5. Organizator nie odpowiada za mienie wniesione na teren Jarmarku, a w szczególności za jego kradzież, zniszczenie lub uszkodzenie spowodowane przez osoby trzecie w stosunku do Wystawców i Odwiedzających. 

IV. PRZEPISY KOŃCOWE 

 1. Wystawcy, nie przestrzegający postanowień Regulaminu obowiązującego na terenie Jarmarku, mogą utracić możliwość prowadzenia działalności podczas imprez organizowanych przez Organizatora w przyszłość i nie będą im udostępniane miejsca handlowe. 
 2. Organizator informuje, iż teren na którym będzie odbywał się Jarmark jest terenem objętym miejskim monitoringiem wizyjnym. 
 3. Organizator informuje, iż Jarmark jest imprezą publiczną, w czasie której będą wykonywane: dokumentacja fotograficzna oraz nagranie video relacji z Jarmarku. Materiały reportażowe z Jarmarku będą wykorzystane i rozpowszechniane przez Organizatora dla potrzeb informowania o Jarmarku, jak również dla własnych celów Organizatora w mediach, w tym w telewizji i Internecie. 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

19890
Usuń

Ostrzeżenie: Przymrozki

Przymrozki (stopień zagrożenia 1) od godz. 00:00 dnia 04.04.2020 do godz. 06:00 dnia 05.04.2020 r. Na obszarze powiatu zgierskiego prognozuje się...
19939
Usuń

Przerwy w dostawie wody

W dniach 02-30 kwietnia 2020 r. w godz. 8:00-16:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
19587
Usuń

Uwaga: roboty na ul. Długiej

Od dnia 26.03.2020 r. planowane jest rozpoczęcie robót na kolejnym odcinku ul. Długiej.Ten etap robót obejmie przebudowę chodników na odcinku od pl...
19534
Usuń

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy i kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz: do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2019/2020
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów rozpoczyna się o godzinie 6:00 rano (dlatego do tej godziny należy wystawić odpady przed nieruchomość): 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS