Menu główne

Zmiany w przepisach w zakresie instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne

Maszt telekomunikacyjny - fot. pixabay.com (domena publiczna)
Data publikacji: 
04.12.2019
Zmiany w przepisach w zakresie instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1815) w art. 8 pkt 1 znowelizowała ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.). W wyniku tej zmiany minister właściwy do spraw zdrowia uzyskał upoważnienie do wydania rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. To istotna różnica w stosunku do obowiązującego stanu prawnego, bo jak dotąd, rozporządzenie to pozostawało w gestii ministra właściwego do spraw środowiska. 

Celem ww. rozporządzenia jest określenie maksymalnych dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w zakresie częstotliwości 0 ÷ 300 GHz, na poziomie bezpiecznym dla obywateli. Natomiast sposoby sprawdzania dotrzymania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku będzie określał minister właściwy do spraw środowiska. 

Dotychczas obowiązujące rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów, określa normy promieniowania elektromagnetycznego (PEM) dla konkretnych zakresów częstotliwości w tym od 300 MHz do 300 GHz na poziomie 7 V/m (składowa elektryczna) przy gęstości mocy 0,1 W/m2

Jak tłumaczą władze rządowe, rozbudowa istniejących sieci, jak i wdrażanie nowych standardów telekomunikacyjnych mających obsłużyć prognozowany w perspektywie 2025 r. ruch telekomunikacyjny oraz nowe usługi będą możliwe jedynie w przypadku zmiany obowiązujących obecnie wartości granicznych PEM i zharmonizowanie ich do wartości zalecanych przez Unię Europejską, Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Przed Promieniowaniem (ICNIRP) oraz Światową Organizację Zdrowia (WHO). Celem zmian w prawie jest liberalizacja surowych w Polsce norm PEM do poziomu obowiązującego w większości państw Unii Europejskiej. 

Proponowane zmiany w projekcie rozporządzenia mają na celu dostosowanie polskich norm do wartości zalecanych przez Unię Europejską, oraz takich jakie istnieją w większości krajów Unii Europejskiej. Mianowicie nowe rozporządzenie zakłada, że dla zakresu częstotliwości od 300 MHz do 300 GHz norma promieniowania elektromagnetycznego wyniesie 61 V/m (składowa elektryczna) przy gęstości mocy 10 W/m2. Nowe rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku ma obowiązywać od dnia 1 stycznia 2020 r. (link do projektu rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327201/katalog/12641417#12641417

Ponadto w wyniku zmiany ustawy prawo ochrony środowiska (art. 152b), Starosta Zgierski jako organ ochrony środowiska od dnia 25 października 2019 r. udostępnia na stronie http://www.powiatzgierski.bip.net.pl/?c=912 następujące informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia w myśl ustawy prawo ochrony środowiska tj.: 

  1. zgłoszenie, o którym mowa w art. 152 ust. 1 lub 6 pkt 2; 
  2. informacje, o których mowa w art. 152 ust. 6 pkt 1; 
  3. sprzeciw, o którym mowa w art. 152 ust. 4, a w przypadku jego braku zaświadczenie, o którym mowa w art. 152 ust. 4b; 
  4. uwagi, o których mowa w ust. 3, oraz odpowiedzi na wniesione uwagi, o których mowa w ust. 6. 

Informacje te udostępnia się nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia, przedłożenia informacji, wniesienia sprzeciwu, upływu terminu do wniesienia sprzeciwu, wydania zaświadczenia, wniesienia uwag oraz odpowiedzi na uwagi. 

Organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) prowadząca działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej lub w zakresie kologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego lub osoba zamieszkała w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja, może wnieść do Starosty Zgierskiego uwagi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 152 ust. 4a ustawy prawo ochrony środowiska wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem uprawdopodabniającym zasadność ich wniesienia. 

Uwagi te wnosi się w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zgłoszenia lub informacji. Treść uwag wniesionych w terminie przekazywana jest niezwłocznie prowadzącemu instalację lub użytkownikowi urządzenia, którego uwagi dotyczą. 

Uwagi wnosi się pisemnie lub za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres: 

Starostwo Powiatowe w Zgierzu 
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

ul. Sadowa 6a 
95-100 Zgierz 

Adres skrytki ePUAP: /SPZ/SkrytkaESP 

Ponadto zgodnie z nowym brzemieniem art. 122a ustawy prawo ochrony środowiska, prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne, które są stacjami elektroenergetycznymi lub napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV, lub instalacjami radiokomunikacyjnymi, radionawigacyjnymi lub radiolokacyjnymi, emitującymi pola elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitującymi pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, są obowiązani do wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku: 

  1. bezpośrednio przed rozpoczęciem użytkowania instalacji lub urządzenia; 
  2. każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenie;
  3. każdorazowo w przypadku zmiany istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomości skutkującej zmianami w występowaniu miejsc dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji lub urządzenia - na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której nastąpiła ta zmiana. 

Pomiarów nie przeprowadza się, o ile ostatnie pomiary nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych na terenie objętym wnioskiem. O wynikach ostatnich pomiarów informuje się wnioskodawcę. 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

15842
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu W dniu 18.03.2020 w godz. 08:00-14:30: ul....
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
19587
Usuń

Uwaga: roboty na ul. Długiej

Od dnia 26.03.2020 r. planowane jest rozpoczęcie robót na kolejnym odcinku ul. Długiej.Ten etap robót obejmie przebudowę chodników na odcinku od pl...
19427
Usuń

Przerwy w dostawie wody

Z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej w Zgierzu mogą wystąpić przerwy w dostawie wody: 
19534
Usuń

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy i kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz: do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2019/2020
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów: 
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS