Menu główne

Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno-komunikacyjnych w Gminie Miasto Zgierz (2018-2019)

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Gmina Miasto Zgierz jest realizatorem projektu pn. "Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno-komunikacyjnych w Gminie Miasto Zgierz" współfinansowanego ze środków Unii Europejskie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Rola informacji oraz środków technicznych wspomagających korzystanie z informacji jest obecnie tak duża, że powszechne staje się określenie cywilizacja informacji. Zmiany, jakie następują we współczesnym świecie, wymuszają na urzędach konieczność ciągłej, nieustannej obserwacji i analizy zachodzących wokół procesów oraz podejmowania działań w celu utrzymania odpowiedniego poziomu komunikacji dwukierunkowej z mieszkańcami. Zastosowanie nowoczesnych e-usług sektora publicznego wpłynie na zwiększenie dostępności oraz poprawę stopnia wykorzystania usług cyfrowych przez mieszkańców. Udostępnienie szerokiego zakresu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną ułatwi mieszkańcom miasta dostęp do Urzędu Miasta Zgierza oraz zwiększy interoperacyjność publicznych systemów teleinformatycznych. 

Cele projektu: 

 • utrzymanie wysokiego standardu i dostępności e-usług publicznych oraz podniesienie poziomu komunikacji dwukierunkowej z mieszkańcami poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych; 
 • poprawa jakości usług publicznych, zwiększenie stosowania i korzystania z nowoczesnych usług on-line, 
 • zmniejszenie dysproporcji wewnątrzregionalnych w zakresie dostępności i jakości infrastruktury społecznej, w szczególności zmniejszenie dysproporcji w dostępie do usług publicznych.  

Zakres projektu: 

 • Zadanie 1 - zakup oprogramowania do świadczenia e-usług wraz z EZD i Platformą Usług Publicznych.  
  EZD to system elektronicznego zarządzania dokumentami wraz z elektronicznym archiwum zakładowym. Umożliwia zarządzanie korespondencją, dokumentami, projektami, poleceniami, terminami i czasem pracy pracowników. System zapewni  kontrolę obiegu dokumentów i stanu realizacji procesów, usprawniając w ten sposób obsługę klientów. Moduł zarządzania procesami pracy pozwoli na automatyzację działań zachodzących wewnątrz organizacji. System rozwiąże także problem przepływu informacji, zarówno wewnątrz urzędu, jak również pomiędzy innymi zainteresowanymi stronami. System elektronicznego obiegu dokumentów jest elementem niezbędnym do uruchomienia wirtualnego urzędu, w którym interesant będzie mógł wnosić sprawy w sposób elektroniczny przez Internet. System umożliwi informowanie klientów o stanie realizacji jego sprawy. 
 • Zadanie 2 - zakup Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) wraz z e-usługami i Portalem Mapowym.  
  Planuje się przetworzenie zasobu danych przestrzennych gminy do postaci cyfrowej zgodnej z wymogami Ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej. Cyfryzacja obejmie dane planistyczne miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUIKZP). Platforma GIS dedykowana urzędnikom gminy umożliwi zarządzanie rejestrami i informacją przestrzenną oraz tworzeniem nowych danych. Portal Mapowy udostępni informację przestrzenną wraz z niezbędną informacją publiczną wszystkim klientom gminy. 
 • Zadanie 3 - zakup urządzeń sieciowych oraz komputerów. 
  Sprzęt informatyczny będzie wykorzystywany do obsługi i administracji aplikacji dziedzinowych, aplikacji do obsługi e-usług, biurowych, edukacyjnych. Umożliwi również sprawne zarządzanie systemami do przetwarzania informacji spływających do urzędu przy użyciu usług elektronicznych dostarczonych poprzez Moduł Obsługi Interesanta, portal miasta oraz Biuletyn Informacji Publicznej. 

Jednym z najważniejszych rezultatów projektu będzie powstanie ponad 50 nowych e-usług oraz modernizacja obecnie dostępnych usług. 

Wartość projektu: 2 031 972,19 zł 

Wartość dofinansowania: 1 404 208,42 zł 

Okres realizacji projektu: 2018-2019 r.  

Projekt (nr wniosku WND-RPLD.07.01.02-10-0009/17) został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.07.01.02-IZ.00-10-001/17 (lista projektów wybranych wybranych do dofinansowania)

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

15842
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu W dniu 03.06.2020 w godz. 09:00-13:00: ul....
20191
Usuń

Od 25 maja osobiste załatwianie spraw w Urzędzie Miasta Zgierz na wniosek

Z dniem 25 maja 2020 r. wchodzi w życie zarządzenie Prezydent Miasta Zgierza Nr 143/VIII/2020 w sprawie: wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych...
20192
Usuń

Techniczna organizacja posiedzeń komisji i sesji Rady Miasta Zgierza odbywających się na terenie Urzędu Miasta Zgierza

Mieszkańcy, którzy chcą uczestniczyć w posiedzeniach komisji i sesji Rady Miasta Zgierza odbywających się na terenie Urzędu Miasta Zgierza, powinni...
20178
Usuń

Modernizacja sieci ciepłowniczej

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu realizuje projekt pn. "Wymiana wyeksploatowanych sieci kanałowych na preizolowane w...
20148
Usuń

Uwaga kierowcy

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi: przebudowa przejazdu kolejowego na ul. Okulickiego: Remont...
20013
Usuń

Utrudnienia w ruchu - ul. Narutowicza

Od dnia 20.04.2020 r. planowane jest rozpoczęcie robót na ul. Narutowicza na odcinku od ul. Długiej do ul. 3. Maja (więcej o inwestycji). Pierwsza...
20028
Usuń

Tarcza antykryzysowa

Podstrona dot. wsparcia biznesu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Tarcza antykryzysowa,ZUS, KRUS, Podatki,...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
19534
Usuń

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy i kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz: do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2019/2020
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów rozpoczyna się o godzinie 6:00 rano (dlatego do tej godziny należy wystawić odpady przed nieruchomość): 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS