Menu główne

IX sesja Rady Miasta Zgierza VIII kadencji - 30.05.2019 r.

Herb Zgierza
Data publikacji: 
23.05.2019
IX sesja Rady Miasta Zgierza VIII kadencji - 30.05.2019 r.

30 maja 2019 r. o godz. 10:00 w sali 114 Urzędu Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II nr 16) odbędzie się IX sesja Rady Miasta Zgierza VIII kadencji

Porządek obrad sesji: 

 1. Otwarcie sesji. 
 2. Uwagi do porządku obrad. 
 3. Prezentacja wyników badania ankietowego zrealizowanego przez "Klub Aktywnej Młodzieży" wraz z rekomendacjami dla władz Miasta. 
 4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji. 
 5. Interpelacje i zapytania radnych. 
 6. Wnioski jednostek pomocniczych. 
 7. Zapytania mieszkańców. 
 8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania. 
 9. Przedstawienie raportu o stanie miasta. 
 10. Podjęcie uchwał w sprawach: 
  1. uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2019 r., 
  2. nadania Tytułu Honorowego "Zgierski Dawca Krwi", 
  3. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, 
  4. wypłat ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, działających na terenie miasta Zgierza,
  5. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Zgierz Aneksu Nr 1 do porozumienia z dnia 08.05.2019 r. zawartego pomiędzy Powiatem Zgierskim i Gminą Miasto Zgierz w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Zgierza oraz udzielania dotacji przez Powiat Zgierski dla Gminy Miasto Zgierz w celu realizacji przejętych zadań,
  6. uchylenia uchwały Nr XLVIII/586/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Zgierz lokalu do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy,
  7. kierunków działania Prezydenta Miasta Zgierza w zakresie przyjęcia darowizny prawa własności gruntu, a następnie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i urządzeń zlokalizowanych na nieruchomościach gruntowych, położonych w Zgierzu przy ul. Miroszewskiej 54-60, ul. Łukasińskiego Waleriana 15/17 i ul. Struga Andrzeja 30 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, 
  8. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu ograniczonego ul. Piątkowską, ul. Boczną, ul. Ciosnowską i granicą miasta, 
  9. emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, 
  10. zmiany uchwały Nr XLI/454/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 października 2013 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, 
  11. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2019 w zakresie zadań własnych, 
  12. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034, 
  13. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do realizacji projektu pod nazwą "Zdrowo i bezpiecznie w Zgierzu - usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne i telemedyczne" w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne". 
 11. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 r. 
 12. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu za rok 2018. 
 13. Informacja w zakresie Akcji Zima. 
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami. 
 15. Oświadczenia radnych. 
 16. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami. 
 17. Zapytania i wolne wnioski. 
 18. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski. 
 19. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
/-/ Grzegorz Robert Leśniewicz

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zgierza (BIP)

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

19587
Usuń

Uwaga: roboty na ul. Długiej

Od dnia 17.02.2020 r. planowane jest rozpoczęcie robót na ul. Długiej.Pierwszy etap robót obejmie przebudowę chodników na odcinku od ul. ...
19427
Usuń

Przerwy w dostawie wody

Z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej w Zgierzu mogą wystąpić przerwy w dostawie wody - ul. Ogrodnicza, ul. Sianokosy, ul....
19534
Usuń

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy i kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz: do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2019/2020
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Od dnia 2 maja 2019 r. zmieniają się godziny obsługi interesantów:  Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów: 
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS