Menu główne

Komunikat MOPS - okres zasiłkowy 2020/2021

Logo MOPS w Zgierzu
Data publikacji: 
02.07.2020
Komunikat MOPS - okres zasiłkowy 2020/2021

Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu (MOPS) dotyczący składania wniosków na zasiłek rodzinny i świadczenie "dobry start" 

 • Od dnia 28.07.2020 r. odbywa się  wydawanie wniosków na zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2020/2021 i świadczenie "dobry start" (300+) w punkcie informacyjnym przy ul. Długiej 56
 • Od dnia 03.08.2020 r. ww. wnioski będą przyjmowane i wydawane w siedzibie Zespołu ds. świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego, przy ul. Łęczyckiej 24

Aktualizacja 27.07.2020 r. 

*** 

Informacje Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu (MOPS) dotyczące nowego okresu zasiłkowego dla: świadczenia 500+, świadczeń rodzinnych, świadczenia "Dobry start" (300+), świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

Przypominamy, że składając wniosek drogą elektroniczną jako organ właściwy należy wybrać Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Zgierzu przy ulicy Długiej 56.  

Nowość - przy ustalaniu i weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych oraz do świadczeń z funduszu alimentacyjnego obowiązują zmiany w dochodzie utraconym i uzyskanym, wprowadzone w związku z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom COVID-19. 

Świadczenie wychowawcze (500+) 

UWAGA: Osoby, które złożyły wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego od 01.07.2019 r. r. nie muszą teraz składać kolejnego wniosku, gdyż świadczenie wychowawcze zostało przyznane do 31 maja 2021 r. (komunikat MOPS)

Kolejny okres 2021/2022 będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. 

Wszelkie informacje na temat świadczenia wychowawczego – składania wniosków wraz z wymaganą dokumentacją będą udzielane, przy ul. Łęczyckiej 24 lub pod niżej wymienionymi numerami telefonów:

 • 42 716-71-94, 
 • 693-002-653, 
 • 693-001-373, 
 • 693-002-483, 
 • 693-001-376
Świadczenia rodzinne 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2020/2021 przyjmowane będą od 1 sierpnia 2020 r. w Zgierzu, przy ul. Łęczyckiej 24. 

W przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2020 r. 

Przyjmowanie wniosków na okres 2020/2021:

 • poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8:00 – 15:30, 
 • wtorek w godz. 8:00 – 16:30, 
 • piątek w godz. 8:00 – 14:30. 

Od 01.07.2020 r. wnioski można również składać drogą elektroniczną - za pomocą następujących kanałów: 

 • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS); 
 • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl); 
 • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP  (http://epuap.gov.pl/); 
 • bankowość elektroniczna

Okres zasiłkowy 2020/2021 będzie trwał od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r. 

Składając wniosek drogą elektroniczną jako organ właściwy należy wybrać Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Zgierzu przy ulicy Długiej 56. 

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka, a także osobie uczącej się, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł i 764 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobie uczącej się zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia 24 roku życia.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 złoży wniosek w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. (w lipcu tylko elektronicznie) przyznanie i wypłata świadczeń za listopad 2020 r. następuje do dnia 30 listopada 2020 r.
 • W przypadku złożenia wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2020/2021 w okresie od 1 września 2020 r. do 31 października 2020 r., ustalenie prawa i wypłata świadczeń przysługujących za listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia 2020 r.
 • Gdy wniosek o świadczenia rodzinne zostanie złożony w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego 2021 r. 

NOWOŚĆ! 

Zmiany w dochodzie utraconym i uzyskanym obowiązujące przy ustalaniu i weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych, wprowadzone w związku z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom COVID-19:

 • Utrata dochodu wynikająca z obniżenia wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, zaistniałe z powodu przeciwdziałania COVID-19.
  (Utracie dochodu, wynikającej z obniżenia wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym do poziomu 0,00 zł, z powodu przeciwdziałania COVID-19, podlega zarówno dochód z tzw. roku bazowego jak i dochód uzyskany po tym roku).
  Wyżej wymieniona regulacja jest uwzględniana przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe: 2019/2020 oraz 2020/2021.
 • Utrata i uzyskanie dochodu wynikające z utraty zatrudnienia i uzyskania prawa do dodatku solidarnościowego, przyznanego w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.
  (Dodatek przyznawany jest osobie, która w 2020 r. podlegała ubezpieczeniu społecznemu z tytułu stosunku pracy, przez łączny okres 60 dni oraz, z którą po 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub której umowa o pracę - po dniu 15 marca 2020 r. uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta).
  Dodatek solidarnościowy przysługuje za okres nie dłuższy niż od dnia 01.06.2020 r. do dnia 31.08.2020 r. 

Wszelkie informacje na temat świadczeń rodzinnych – składania wniosków wraz z wymaganą dokumentacją będą udzielane, przy ul. Łęczyckiej 24 lub pod niżej wymienionymi numerami telefonów: 

 • 42 716-71-94, 
 • 693-002-653, 
 • 693-001-373, 
 • 693-002-483, 
 • 693-001-376
Świadczenie "Dobry start" (300+) 

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego, rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo osoby uczącej się. 

Osoby zamieszkałe na terenie miasta Zgierza wniosek będą składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu, Zespole ds. Świadczeń Rodzinnych i Świadczenia Wychowawczego, przy ul. Łęczyckiej 24, a w przypadku ubiegania się o świadczenie dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej albo ubiegania się o świadczenie dobry start przez osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu, przy ul. Sadowej 6a.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. 

Przyjmowanie wniosków w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021: 

 • poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8:00 – 15:30, 
 • wtorek w godz. 8:00 – 16:30, 
 • piątek w godz. 8:00 – 14:30. 

Wnioski można składać drogą elektroniczną - za pomocą następujących kanałów: 

 • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS); 
 • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl)
 • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP (http://epuap.gov.pl/); 
 • bankowość elektroniczna

Składając wniosek drogą elektroniczną jako organ właściwy należy wybrać Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Zgierzu przy ulicy Długiej 56. 

Świadczenie "Dobry start" przysługuje w wysokości 300 zł w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

 • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
 • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności;

a także w przypadku:

 • ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
 • ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września. 

Wszelkie informacje na temat świadczenia "Dobry start" będą udzielane, przy ul. Łęczyckiej 24 lub pod niżej wymienionymi numerami telefonów:

 • 42 716-71-94, 
 • 693-002-653, 
 • 693-001-373, 
 • 693-002-483, 
 • 693-001-376
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2020 r. w Zgierzu, przy ul. Długiej 56.

Przyjmowanie wniosków: 

 • poniedziałek, środa, czwartek: w godz. 8:00 – 15:30, 
 • wtorek: w godz. 8:00 – 16:30, 
 • piątek w godz. 8:00 – 14:30. 

Od 01.07.2020 r. wnioski można również składać drogą elektroniczną - za pomocą następujących kanałów: 

 • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS); 
 • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl); 
 • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP  (http://epuap.gov.pl/); 
 • bankowość elektroniczna. 

Okres świadczeniowy 2020/2021 trwa od dnia 01.10.2020 r. do dnia 30.09.2021 r. 

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

 • W przypadku złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021, od dnia 01.08.2020 r. do dnia 31.08.2020 r., a w przypadku wniosków składanych on-line, od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.08.2020 r. - przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 października 2020 r.
 • W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021, od dnia 01.09.2020 r. do dnia 30.09.2020 r. - przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada 2020 r.
 • W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021, od dnia 01.10.2020 r. do dnia 31.10.2020 r. - przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 grudnia 2020 r.
 • W przypadku, gdy wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021, zostanie złożony od dnia 01.11.2020 r. do dnia 30.11.2020 r. - przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 stycznia 2021 r. 
 • W przypadku, gdy wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021, zostanie złożony od dnia 01.12.2020 r. do dnia 31.01.2021 r. - przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do ostatniego dnia lutego 2021 r.

NOWOŚĆ!

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł (art. 9 ust. 2 ustawy) - kryterium dochodowe w tej wysokości ma zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy, rozpoczynający się od dnia 01.10.2020 r.

 • Zasada "złotówka za złotówkę" (w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę, o której mowa w art. 9 ust. 2 ustawy, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie (art. 9 ust. 2a ustawy), a w przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z ust. 2a, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje (art. 9 ust. 2b ustawy) - zasada obowiązuje przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy, rozpoczynający się od dnia 01.10.2020 r.
 • Zmiany w dochodzie utraconym i uzyskanym obowiązujące przy ustalaniu i weryfikacji prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wprowadzone w związku z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom COVID-19:
  • Utrata dochodu wynikająca z obniżenia wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, zaistniałe z powodu przeciwdziałania COVID-19.
   (Utracie dochodu, wynikającej z obniżenia wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym do poziomu 0,00 zł, z powodu przeciwdziałania COVID-19, podlega zarówno dochód z tzw. roku bazowego jak i dochód uzyskany po tym roku).
   Wyżej wymieniona regulacja jest uwzględniana przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe: 2019/2020 oraz 2020/2021.
  • Utrata i uzyskanie dochodu wynikające z utraty zatrudnienia i uzyskania prawa do dodatku solidarnościowego, przyznanego w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.
   (Dodatek przyznawany jest osobie, która w 2020 r. podlegała ubezpieczeniu społecznemu z tytułu stosunku pracy, przez łączny okres 60 dni oraz, z którą po 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub której umowa o pracę - po dniu 15 marca 2020 r. uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta).
   Dodatek solidarnościowy przysługuje za okres nie dłuższy niż od dnia 01.06.2020 r. do dnia 31.08.2020 r. 

Wszelkie informacje na temat świadczeń z funduszu alimentacyjnego – składania wniosków oraz wymaganych dokumentów można uzyskać pod adresem: ul. Długa 56, pok. nr 7 lub pod niżej wymienionymi numerami telefonów:

 • 42 716-42-13 wew. 27 
 • lub 693-002-044

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. R. Chylińskiego w Zgierzu

Do pobrania: 
Informacja MOPS (pdf) (164.09KB)

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

21652
Usuń

W lipcu 2021 r. żłobek nieczynny

Miejski Żłobek im. Koziołka Matołka w Zgierzu w okresie wakacyjnym – w miesiącu lipcu 2021 r. - będzie nieczynny. Źródło: Miejski Żłobek im. ...
21588
Usuń

Szczepienia przeciw COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z tematyczną podstroną dot. szczepień przeciwko COVID-19, gdzie w jednym miejscu znajduje się zbiór najważniejszych...
21075
Usuń

Remont wiaduktu nad ulicą Szczawińską

Od poniedziałku 12.10.2020 roku zaczyna się przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicami Piłsudskiego/Szczawińską.Natomiast od poniedziałku 26...
20148
Usuń

Uwaga kierowcy

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi: odnośnie przebudowy przejazdu kolejowego na ul. Okulickiego: ...
20028
Usuń

Tarcza antykryzysowa

Podstrona dot. wsparcia biznesu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Tarcza antykryzysowa,ZUS, KRUS, Podatki,...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS