Menu główne

Wstąp do służby przygotowawczej - szkolenie od września 2019 r.

Baner informacyjny
Data publikacji: 
04.07.2019
Wstąp do służby przygotowawczej - szkolenie od września 2019 r.

Szukasz ciekawej pracy? Chcesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje?

Wstąp do służby przygotowawczej. Nie czekaj! Zostań żołnierzem.

Trwa rekrutacja na potrzeby Korpusu Szeregowych.

Termin szkolenia:

 • 02.09.-20.12.2019 r.
 • 23.09.-20.12.2019 r.

Szczegółowe informacje uzyskasz: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi

 • 91-735 Łódź, ul. Źródłowa 52 (wejście od Al. Palki)
 • tel. 261-444-361, 261-444-045. 
 • wkulodz.wp.mil.pl 
 • www.facebook.comA/WKUwLodzi,
 • twitter.com/WKU_Lodz

*** 

Do wniosku załącza się następujące dokumenty:

 • odpis albo, po okazaniu oryginału, kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia studiów (w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie),
 • odpis albo, po okazaniu oryginału, kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

 • niekarana za przestępstwo umyślne;
 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • posiadająca wiek co najmniej osiemnastu lat;
 • posiadająca wykształcenie: 
  • co najmniej wyższe - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
  • co najmniej średnie - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
  • co najmniej gimnazjalne - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień.

Uprawnienia żołnierza odbywającego służbę przygotowawczą:

 1. Uprawnienia pracownicze: 
  • z osobami powołanymi do pełnienia służby przygotowawczej, pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę ani też wypowiedzieć stosunku pracy (na zasadach określonych w art. 118 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP), 
  • okres pełnienia służby wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy, 
  • pracodawca udziela pracownikowi urlopu bezpłatnego na okres trwania służby. W czasie trwania urlopu bezpłatnego pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy. 
 2. Żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą przysługuje uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia zasadniczego i inne należności na zasadach określonych dla żołnierzy pełniących służbę kandydacką:
  • dla szeregowego 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego 1095 zł; 
  • dla podoficera 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego 1460 zł; 
  • dla oficera 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego 2190 zł. 
 3. Dodatkowo żołnierzom odbywającym służbę przygotowawczą przysługują: 
  • nagrody, zapomogi i zasiłki pogrzebowe; 
  • należności za podróże służbowe; 
  • odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby przygotowawczej. 
 4. Prawo do urlopów: wypoczynkowego (jednorazowo 5 dni po 2 miesiącach służby), okolicznościowego, zdrowotnego i nagrodowego. 
 5. Żołnierzom posiadającym na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w czasie odbywania służby przysługuje zasiłek w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego. 
 6. Żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich służby przygotowawczej, na ich udokumentowany wniosek opłaca się należności dotyczące najmu lokalu mieszkalnego lub wydatki eksploatacyjne z tytułu ich zajmowania oraz zawiesza się spłatę pożyczki uzyskanej z zakładowego funduszu mieszkaniowego, kredytu lub pożyczki udzielonej przez banki lub instytucje uprawnione do udzielania kredytów lub pożyczek, chyba, że strony w umowie postanowiły inaczej (zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP). 

Źródło: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych 2021

Terminy odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odzieży i tekstyliów:dla...
21588
Usuń

Szczepienia przeciw COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z tematyczną podstroną dot. szczepień przeciwko COVID-19, gdzie w jednym miejscu znajduje się zbiór najważniejszych...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS