Menu główne

LII - nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zgierza

LII - nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zgierza

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza zaprasza na LII nadzwyczajną sesję Rady Miasta Zgierza na dzień 7 sierpnia 2018 r. na godz. 10:30. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej nr 114 Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16.

Miejsce: 
Urząd Miasta Zgierza - plac Jana Pawła II 16 (sala konferencyjna nr 114).
Data wydarzenia: 
07.08.2018

Przebieg relacji

Proponowany przez wnioskodawcę porządek obrad sesji nadzwyczajnej

Projekty uchwał

Pkt 1. porządku obrad
Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad
Uwagi do porządku obrad.

Pkt 3. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 4. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 5. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, położonych w rejonie ulicy Grotnickiej.

Pkt 5. ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwały  w sprawie  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, położonych w rejonie ulicy Aleksandrowskiej–Północ.

Pkt 6. porządku obrad
Informacja Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie pożaru odpadów magazynowanych przy ul. Boruty 21 w Zgierzu, wysypiska po dawnych zakładach Boruty mieszczącego się przy ul. Miroszewskiej oraz planu zagospodarowania przestrzennego „Konstantynowska – Zachód”.

Pkt 7. porządku obrad
Zapytania i wolne wnioski.

Pkt 8. porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.

Pkt 1. porządku obrad

Otwarcie sesji.

Przewodniczący RMZ R. Gajda wita wszystkich przybyłych na sesję. Na podstawie listy obecności stwierdza kworum i tym samym prawomocność obrad. Otwiera LII ndzwyczajną sesję Rady Miasta Zgierza.

Pkt 2. porządku obrad

Uwagi do porządku obrad.

Brak uwag do porządku obrad. W głosowaniu: za-14, przeciw-0, wstrzym.-3

Pkt 3. porządku obrad

Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Radny A. Mięsok pyta o plan zagospodarowania przestrzennego Konstantynowska Zachód - kiedy zostanie przedłożony Radzie Miasta Zgierza. Pyta również czy odbyło się spotkanie z likwidatorem Eko Boruta.

 

Pkt 4. porządku obrad

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych oraz wnioski osiedli.

Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski przedstawia procedurę uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Po pierwszym wyłożeniu i rozpatrzeniu uwag dokument zostanie przekazany do zaopiniowania do odpowiednich organów i ponownie wyłożony do dyskusji.

Radny A. Mięsok mówi o szybkim zwołaniu dzisiejszej sesji. Mieszkańcy nie mieli okazji, aby się o niej dowiedzieć.

Pkt 5. ppkt a) porządku obrad

Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, położonych w rejonie ulicy Grotnickiej.

Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski omawia projekt uchwały oraz powody zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym.

Radny I. Antczak mówi o zawiadomieniu wszczęciu postępowania przez Wojewodę, wskazuje się na liczne błędy w uchwale.

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza R. Gajda mówi, iż Pan radny powinnien zapoznać się z odpowiedzią przekazaną do Wojewody.

Radny I. Antczak mówi, że ma prawo zadawać pytania.

Przewodniczący przeszedł do głosowania po zakończeniu dyskusji. W głosowaniu: za-18, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwała została podjęta.

Pkt 5. ppkt b) porządku obrad

Podjęcie uchwały  w sprawie  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, położonych w rejonie ulicy Aleksandrowskiej–Północ.

Projekt uchwały omawia Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski.

Radny I. Antczak mówi, iż Wojewoda miał podobne uwagi jak do uchwały wcześniej podjemowanej.

W głosowaniu: za-18, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta.

Pkt 6. porządku obrad

Informacja Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie pożaru odpadów magazynowanych przy ul. Boruty 21 w Zgierzu, wysypiska po dawnych zakładach Boruty mieszczącego się przy ul. Miroszewskiej oraz planu zagospodarowania przestrzennego „Konstantynowska – Zachód”.

Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski przedstawia powyższą informacje.

Radny A. Mięsok pyta, czy Przewodniczący RMZ dopuści mieszkańców do zadawania pytań w tym temacie.

Przewodniczący RMZ R. Gajda mówi, iż jeżeli będą zgłoszenia mieszkańców to zezwoli na zadawanie pytań.

Radny A. Mięsok odnosi do przedłożonej przez Prezydenta informacji. Wyraża opinię, iż Prezydent niewiele zrobił, aby zapobiec składowania odpadów na terenie Boruty. Stwierdza, że pisma do Starosty Zgierskiego nie byłyby potrzebne jeśli uchwalony byłby miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Konstantynowska Zachód. Odnosi się do projektu planu zagospodarowania przestrzennego Konstantynowska Zachód oraz studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania.

Przewodniczący RMZ R. Gajda mówi, iż Starosta Zgierski miał możliwość odmowy wydania decyzji powołując się na zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców.

Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski przypomina, iż przyjęty w 2010 r. plan dla terenów Boruty został uchylony ze względu na niezgodność wyłożonego planu z podejmowaną uchwałą. Mówi o czynnościach jakie zostały podjęte przy opracowaniu nowego planu.

Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza B. Bączak mówi, że aby móc zrekultywować teren, należy zakwalifikować go do gospadarki odpadami. Miasto ma możliwość pozyskania środków na rekultywacje.

Mieszkanka Zgierza, mówi, że ponad 1800 osób podpisało się przeciw wyłożonemu planowi zagospodarowania miejscowego na terenie Boruty. W pierwszej kolejności powinno się zabezpieczyć bezpieczeństwo oraz zdrowie mieszkańców Zgierza. Pyta co Prezydent zamierza zrobić ze strefą ochronną na terenie Boruty. Kiedy Prezydent robił spis z natury tego co znajduje się na tym terenie. Prosi radnych, aby rozważyli przy głosowaniach w swoich sumieniach co jest istotne dla miasta i jego mieszkańców.

Mieszkaniec Zgierza pyta, czy po przejęciu terenów po dawnych zakładach Boruty, Miasto ma zapewnione środki na rekultywację?

Mieszkaniec Zgierza pyta, czy dzisiejsze podjęcie uchwały dot. ul. Grotnickiej spowoduje wstrzymanie działań dot. kopalni?

Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski ponownie wyjaśnia w jaki sposób będzie dalej procedowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KOnstantynowska Zachód. Przypomina, że po wszystkich korektach plan zostanie ponownie wyłożony. Miezkańcy będą mogli uczestniczyć w dyskusji oraz zgłaszać swoje uwagi. W kwestii rekultywacji wyjaśnia, iż po przejęciu terenów będzie możliwość wystąpienia o środki zewnętrzne.

Pkt 7. porządku obrad

Zapytania i wolne wnioski.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Rudunki w Zgierzu W. Partycka pyta się do czego służą beczki znajdujące się za firmą Atlas?

Prezydent P. Staniszewski mówi, iż zostanie to zweryfikowane.

Radny J. Pietrzak pyta na jakim etapie jest wybór nowego Dyrektora SP 4? Czy zostały podjęte działania mające na celu uregulowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Gałczyńskiego i Parzęczewskiej? Porusza również kwestię oznakowania na ul. Lisieckiego.

Prezydent P. Staniszewski odnośnie SP 4 mówi, że obecny Dyrektor pracuje do końca sierpnia.  W dniu 22 sierpnia odbędzie się dyskusja nad wyborem nowego dyrektora. Obecnie jest 3 potencjalnych kandydatów.

Radny J. Pietrzak pyta, czy radni mogą poznać nazwiska kandydatów?

Zastępca Prezydenta B. Bączak wyjaśnia, że otwarcie ofert będzie dopiero na posiedzeniu.

Pkt 8. porządku obrad

Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący RMZ R. Gajda zamyka obrady LII nadzwyczajną sesję Rady Miasta Zgierza.

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

16941
Usuń

Ostrzeżenie: oblodzenie

Oblodzenie (stopień zagrożenia 1) od godz. 04:00 dnia 22.02.2019 do godz. 09:00 dnia 22.02.2019 r. Na obszarze powiatu zgierskiego prognozuje się...
16882
Usuń

Przerwy w dostawie wody

Z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej, w dniach 14-15.02.2019 r. oraz 18-22.02.2019 r. w godz. 8:00-15:00 mogą wystąpić przerwy...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
13781
Usuń

JEDEN NUMER w Zgierzu

Dzwoniąc pod numer telefonu 42 71 95 100 możesz zgłosić jakiś problem w mieście, zapytać, powiadomić. Zgłoszenia można składać elektronicznie: 
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów (od stycznia 2019 r. do stycznia 2020 r.): 
Facebook
YouTube
Google+
RSS