Menu główne

Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno-komunikacyjnych w Gminie Miasto Zgierz (2018-2019)

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Gmina Miasto Zgierz jest realizatorem projektu pn. "Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno-komunikacyjnych w Gminie Miasto Zgierz" współfinansowanego ze środków Unii Europejskie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Rola informacji oraz środków technicznych wspomagających korzystanie z informacji jest obecnie tak duża, że powszechne staje się określenie cywilizacja informacji. Zmiany, jakie następują we współczesnym świecie, wymuszają na urzędach konieczność ciągłej, nieustannej obserwacji i analizy zachodzących wokół procesów oraz podejmowania działań w celu utrzymania odpowiedniego poziomu komunikacji dwukierunkowej z mieszkańcami. Zastosowanie nowoczesnych e-usług sektora publicznego wpłynie na zwiększenie dostępności oraz poprawę stopnia wykorzystania usług cyfrowych przez mieszkańców. Udostępnienie szerokiego zakresu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną ułatwi mieszkańcom miasta dostęp do Urzędu Miasta Zgierza oraz zwiększy interoperacyjność publicznych systemów teleinformatycznych. 

Cele projektu: 

 • utrzymanie wysokiego standardu i dostępności e-usług publicznych oraz podniesienie poziomu komunikacji dwukierunkowej z mieszkańcami poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych; 
 • poprawa jakości usług publicznych, zwiększenie stosowania i korzystania z nowoczesnych usług on-line, 
 • zmniejszenie dysproporcji wewnątrzregionalnych w zakresie dostępności i jakości infrastruktury społecznej, w szczególności zmniejszenie dysproporcji w dostępie do usług publicznych.  

Zakres projektu: 

 • Zadanie 1 - zakup oprogramowania do świadczenia e-usług wraz z EZD i Platformą Usług Publicznych.  
  EZD to system elektronicznego zarządzania dokumentami wraz z elektronicznym archiwum zakładowym. Umożliwia zarządzanie korespondencją, dokumentami, projektami, poleceniami, terminami i czasem pracy pracowników. System zapewni  kontrolę obiegu dokumentów i stanu realizacji procesów, usprawniając w ten sposób obsługę klientów. Moduł zarządzania procesami pracy pozwoli na automatyzację działań zachodzących wewnątrz organizacji. System rozwiąże także problem przepływu informacji, zarówno wewnątrz urzędu, jak również pomiędzy innymi zainteresowanymi stronami. System elektronicznego obiegu dokumentów jest elementem niezbędnym do uruchomienia wirtualnego urzędu, w którym interesant będzie mógł wnosić sprawy w sposób elektroniczny przez Internet. System umożliwi informowanie klientów o stanie realizacji jego sprawy. 
 • Zadanie 2 - zakup Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) wraz z e-usługami i Portalem Mapowym.  
  Planuje się przetworzenie zasobu danych przestrzennych gminy do postaci cyfrowej zgodnej z wymogami Ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej. Cyfryzacja obejmie dane planistyczne miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUIKZP). Platforma GIS dedykowana urzędnikom gminy umożliwi zarządzanie rejestrami i informacją przestrzenną oraz tworzeniem nowych danych. Portal Mapowy udostępni informację przestrzenną wraz z niezbędną informacją publiczną wszystkim klientom gminy. 
 • Zadanie 3 - zakup urządzeń sieciowych oraz komputerów. 
  Sprzęt informatyczny będzie wykorzystywany do obsługi i administracji aplikacji dziedzinowych, aplikacji do obsługi e-usług, biurowych, edukacyjnych. Umożliwi również sprawne zarządzanie systemami do przetwarzania informacji spływających do urzędu przy użyciu usług elektronicznych dostarczonych poprzez Moduł Obsługi Interesanta, portal miasta oraz Biuletyn Informacji Publicznej. 

Jednym z najważniejszych rezultatów projektu będzie powstanie ponad 50 nowych e-usług oraz modernizacja obecnie dostępnych usług. 

Wartość projektu: 2 031 972,19 zł 

Wartość dofinansowania: 1 404 208,42 zł 

Okres realizacji projektu: 2018-2019 r.  

Projekt (nr wniosku WND-RPLD.07.01.02-10-0009/17) został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.07.01.02-IZ.00-10-001/17 (lista projektów wybranych wybranych do dofinansowania)

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

18710
Usuń

Utrudnienia w ruchu - ul. A. Struga i ul. Kolorowej

W dniach od 15 do 31 października 2019 r. w ul. A. Struga (od ronda Sybiraków do ul. Kolorowej) oraz w ul. Kolorowej (od ul. A. Struga w kierunku...
18452
Usuń

Przebudowa ul. Łąkowej - wyłączenie z ruchu

W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz sprawnej realizacji inwestycji - ul. Łąkowa w Zgierzu została wyłączona z ruchu do dnia 31.10 2019 r. ...
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Od dnia 2 maja 2019 r. zmieniają się godziny obsługi interesantów:  Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
13781
Usuń

JEDEN NUMER w Zgierzu

Dzwoniąc pod numer telefonu 42 71 95 100 możesz zgłosić jakiś problem w mieście, zapytać, powiadomić. Zgłoszenia można składać elektronicznie: 
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów (od stycznia 2019 r. do stycznia 2020 r.): 
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta.
Facebook
YouTube
Google+
RSS