Menu główne

Nieczystości ciekłe

 

UWAGA! od 1 stycznia 2024 roku zmiana obszaru i granic aglomeracji Zgierz

Informator dla przedsiębiorców 

Uwaga: z dniem 1 stycznia 2024 roku zmianie uległy obszar i granice aglomeracji Zgierz (szczegóły w punkcie 8)

Aktualne obowiązki przedsiębiorców

dotyczą przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Zgierz

 1. Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia wydane przed dniem 9 sierpnia 2022 roku (do czasu ich wygaśnięcia lub cofnięcia) uprawnieni są do wykonywania działalności również w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych odebranych z tych instalacji pod warunkiem:

  • zgłoszenia Prezydentowi Miasta Zgierza zamiaru prowadzenia działalności w tym zakresie,
  • dołączenia do zgłoszenia pisemnej informacji o gotowości odbioru nieczystości zebranych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków przez stację zlewną. 
 2. Od 1 stycznia 2023 roku zmianie uległ zakres kwartalnych sprawozdań przedstawianych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Wzór sprawozdania do pobrania poniżej (załączniki w formacie DOC i PDF)

 3. Od 9 sierpnia 2022 roku zmianie uległy zasady i wysokości kar w zakresie odpowiedzialności wynikającej ze składania kwartalnych sprawozdań:

  • przekazanie nierzetelnego sprawozdania o którym mowa w art. 9o u.c.p.g. podlega karze pieniężnej wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenie wezwania, o którym mowa w art. 9p ust.2 u.c.p.g., a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł,
  • przekazanie po terminie sprawozdania, o którym mowa w art. 9o u.c.p.g. podlega karze pieniężnej w wysokości 300 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 90 dni.  
 4. Obowiązująca od 9 sierpnia 2022 roku zmiana polega na tym, że nieczystości ciekłe odebrane z obszaru aglomeracji Zgierz muszą być dostarczane do oczyszczalni ścieków spełniających wymagania jakie spełnia oczyszczalnia ścieków w aglomeracji Zgierz, prowadzona przez "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp z o.o.,

  • spełniająca standardy oczyszczonych ścieków dla aglomeracji poniżej 100000 RLM wynoszące: BZT5 ≤ 15 mg O2/l, ChZTCr ≤ 125 mg O2/l, Zawiesiny ogólne ≤ 35 mg/l, Azot ogólny ≤ 15 mg N/l, Fosfor ogólny ≤ 2 mg P/l.
  • dostarczanie nieczystości ciekłych pochodzących z obszaru aglomeracji Zgierz do oczyszczalni ścieków niespełniających warunków, o których mowa powyżej podlega karze pieniężnej w wysokości od 1000 zł do 10000 zł za każde takie dostarczenie nieczystości ciekłych.
 5. Od 10 marca 2023 roku za świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, Przedsiębiorca nie może pobierać opłat wyższych niż wynikające z górnych stawek opłat, jakie mogą być ponoszone przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, wynoszących:

  • 65,00 zł brutto za 1 m3  za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  • 150,00 zł brutto za 1 m3za usługę opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalniach ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 6. Niezmiennym pozostaje obowiązek zawierania umów z właścicielami nieruchomości, od których odbierane są nieczystości ciekłe.
  Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 4 u.c.p.g. właścicielem nieruchomości, o którym mowa powyżej jest również współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością. Powyższe ma też odniesienie do nałożonego w art. 6 ust. 1 pkt 1 u.c.p.g. na właścicieli nieruchomości obowiązku udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie do kontroli takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

 7. Wobec obowiązku prowadzenia przez gminę ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, w celu weryfikacji posiadanych przez Urząd Miasta Zgierza danych o nieruchomościach wyposażonych w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnie ścieków z danymi będącymi w Państwa posiadaniu, zwracamy się z prośbą o sporządzenie wykazu wszystkich dotychczas zawartych i obowiązujących na dzień 31 marca 2023 r. umów na świadczenie usług na terenie Gminy Miasto Zgierz i doręczenie tych informacji wraz ze sprawozdaniem za I kwartał 2023 roku do Urzędu Miasta Zgierza. Wzór wykazu omów do pobrania poniżej (załączniki w formacie DOC i PDF).

 8. Z dniem 1 stycznia 2024 roku zmianie uległy obszar i granice aglomeracji Zgierz. Przedsiębiorcy, począwszy od sprawozdania za I kwartał 2024 roku, winni sporządzać sprawozdania z uwzględnieniem powyższych zmian. Aktualna mapa obszaru i granic aglomeracji Zgierz oraz aktualny wykaz adresów nieruchomości położonych na obszarze aglomeracji Zgierz (ze wskazaniem adresów wyłączonych) do pobrania poniżej (załączniki w formacie PNG i PDF).

Dodatkowych wyjaśnień udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Zgierza - Plac Jana Pawła II 16, telefony: 42 714 31 68 lub 42 714 32 18.   

Podstawa prawna:

 • nowelizacja Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 roku poz. 2519 ze zm.) zwanej dalej "u.c.p.g.", wprowadzona w art. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 roku poz. 1549), 
 • Uchwała Nr XXX/359/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zgierz (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 roku poz. 376) oraz mapa obszaru i granic aglomeracji Zgierz, stanowiąca załącznik nr 2 do tej uchwały.
 • Uchwała Nr LVIII/802/2023 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2023 roku poz. 1549). 
 • Uchwała Nr LXVII/928/2023 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 września 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/359/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zgierz (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2023 roku poz. 8652)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1311
Informator dla właścicieli nieruchomości 
 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 u.c.p.g. właściciele nieruchomości mają obowiązek udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie do kontroli takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. 
  Przypomnijmy, że właścicielem nieruchomości jest również współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością (na podst. art. 2 ust. 1 pkt 4 u.c.p.g.)
 2. Wobec obowiązku prowadzenia przez gminę ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków wszyscy użytkownicy instalacji i urządzeń powinni niezwłoczne dokonać zgłoszenia ich eksploatacji do Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16) - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pokój nr 217 i 222). 

  Informację w powyższej sprawie można uzyskać pod nr tel. 42 714 31 68 oraz 42 714 31 51. 

  Źródło: Urząd Miasta Zgierza

Czytaj też artykuł: "Zgłoś eksploatację przydomowej oczyszczalni ścieków i zbiornika bezodpływowego do gminnej ewidencji"

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikaty PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu:  W dniu 16 lipca 2024 roku w godz. 08:00-10:...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS