Menu główne

LIV sesja Rady Miasta Zgierza

LIV sesja Rady Miasta Zgierza

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza zaprasza na LIV sesję Rady Miasta Zgierza na dzień 27 września 2018 r. na godz. 10:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej nr 114 Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16.

Miejsce: 
Urząd Miasta Zgierza - plac Jana Pawła II 16 (sala konferencyjna nr 114).
Data wydarzenia: 
27.09.2018

Przebieg relacji

Porządek obrad sesji

Projekty uchwał

Porządek obrad sesji:

Pkt 1. porządku obrad

Otwarcie sesji.
 
Pkt 2. porządku obrad

2. Uwagi do porządku obrad.

 
Pkt 3. porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji.
 
Pkt 4. porządku obrad
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 
Pkt 5. porządku obrad
5. Zapytania mieszkańców.
 
Pkt 6. porządku obrad
6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 
Pkt 7. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/651/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2014 r. w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych Rady Miasta Zgierza.
 
Pkt 7. ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Kurak w Zgierzu.
 
Pkt 7. ppkt c) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wyborów Rady Osiedla Stare Miasto w Zgierzu.
 
Pkt 7. ppkt d) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XIII/176/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 października 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR" w Zgierzu przy ul. Cezaka 12.
 
Pkt 7. ppkt e) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych działek nr ewid. 198/4, 200/4, 200/10, 200/11, 200/12i 201/6 w obr. Z-113 stanowiących ul. Wandy Chotomskiej w Zgierzu.
 
Pkt 7. ppkt f) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz położonych w 126 i 125 obrębie miasta Zgierza przy ul. Witkacego 8-10 ozn. nr ewid. działek 526/1, 532/9, przy ul. Leśmiana ozn. nr ewid. działek 526/2, 530/1, 530/2, 530/4, 530/5, 524/19, przy ul. Leśmiana 3 ozn. nr ewid. działek 530/3, 524/68 i przy ul. Staffa 40-50 ozn. nr ewid. działki 572/2.
 
Pkt 7. ppkt g) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/376/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Miasto Zgierz, na rzecz Skarbu Państwa, darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w 127 obrębie miasta Zgierza, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 358/1.
 
Pkt 7. ppkt h) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/204/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Zgierz.
 
Pkt 7. ppkt i) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/301/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zasad i trybu powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Zgierzu obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy, obejmującego sprawy związane z zarządzaniem zasobem nieruchomości stanowiącym własność Gminy
Miasto Zgierz.
 
Pkt 7. ppkt j) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2018 w zakresie zadań własnych.
 
Pkt 7. ppkt k) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2034.
 
Pkt 8. porządku obrad
Informacja o wykonaniu budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2018 r.
 
Pkt 9. porządku obrad
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 
Pkt 10. porządku obrad
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 
Pkt 11. porządku obrad
Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.
 
Pkt 12. porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.

Wręczenie stypendiów

Stypendia otrzymują: Tymoteusz Stefanowicz, Antonina Jawor, Maciej CHeliński, Juliusz Gajda, Wojciech Gujmiński, Aleksandra Błaszczyk, Monika Świercz, Maciej Wesołowski, Michał Żelzako, Piotr Krzweczkowski, Robert Wojech.

Stypendia wręczyli Prezydent Miasta Zgierza oraz Przewodniczący Rady Miasta Zgierza

Pkt 1. porządku obrad

Otwarcie sesji.

Przewodniczący RMZ R. Gajda wita wszystkich przybyłych na sesję. Na podstawie listy obecności stwierdza kworum i tym samym prawomocność obrad. Otwiera LIV sesję Rady Miasta Zgierza.

Pkt 2. porządku obrad

Uwagi do porządku obrad. Przewodniczący RMZ proponuje wprowadzenie do porządku obrad:

Pkt 3a) w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy w Zgierzu.

w głosowaniu: za- 19, przeciw-0, wstrzym.-0

Pkt 7l) w sprawie zmiany uchwały Nr LII/654/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia warunków wydzierżawienia  na okres 25 lat działek gruntu stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz, położonych w Zgierzu przy Al. Armii Krajowej 14/16, Al. Armii Krajowej 10A, Armii Krajowej 10B, Al. Armii Krajowej 8A, Al. Armii Krajowej, Al. Armii Krajowej 8E, Al. Armii Krajowej 8G, Al. Armii Krajowej 8H, ul. Długiej 1, Al. Armii Krajowej 8 oraz działki gruntu stanowiącej część Parku Miejskiego, zmienionej uchwałą Nr XLI/526/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 października 2017 r.

w głosowaniu: za-17, przeciw-0, wstrzym.-0

Pkt 7m) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminyę Miasto Zgierz  porozumienia z Powiatem Zgierskim w sprawie wspólnego finansowania opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla koncepcji drogowej, w celu realizacji zadania pn.: "Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  w dzielnicy Rudunki w Zgierzu"

w głosowaniu: za-18, przeciw-0, wstrzym.-0

Porządek obrad po zmianach został przyjęty w głosowaniu: za-18, przeciw-0, wstrzym-0.

 

Pkt 3. porządku obrad

Przyjęcie protokołu z LIII sesji.

Protokół został przyjęty w głosowaniu: za-16, przeciw-0, wstrzym.-1

Pkt 3a. porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy w Zgierzu.

Brak głosów w dyskusji.

w głosowaniu: za-15, przeciw-0, wstrzym.-0.

Pkt 4. porządku obrad

Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Radny A. Mięsok pyta jaki był cel wykładania miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego, skoro plan wyłożony był inny niż plan opiniowany.

Radny I. Antczak prosi o rozszerzenie odpowiedzi na interpelacji w sprawie targowiska miejskiego, jak wygląda sprawa refundacji kosztów budowy targowiska.

Przewodniczący Zarządu Rady Osiedla Nowe Miasto A. Łaszczewski składa do Prezydenta Miasta Zgierza wnioski skierowane na posiedzeniu Rady Osiedla.

Pkt 5. porządku obrad

Zapytania mieszkańców.

Mieszkanka Zgierza G. Piasecka mówi, iż odbyło się spotkanie w sprawie modernizacji linii kolejowej. Pyta dlaczego nikt nie został oddelegowany z Urzędu Miasta Zgierza na spotkanie z PKP.

Mieszkaniec Zgierza M. Ślawski pyta dlaczego na przystankach nie ma ławek oraz prosi o synchronizowanie rozkładów jazdy linii autobusowej Z45 z komunikacją miejską w Łodzi.

 

Pkt 6. porządku obrad

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski odpowiada na pytanie mieszkanki G. Piaseckiej. Mówi, iż ze strony Miasta wystosowane zostały wnioski i uwagi do propozycji przebudowy linii kolejowej.

W kwestii komunikacji miejskiej mówi, iż Miasto otrzymało zgodę na montaż ławek na przystankach.

 

Przerwa w obradach

Wznowienie obrad

Pkt 7. ppkt a) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/651/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2014 r. w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych Rady Miasta Zgierza.

Brak głosów w dyskusji.

w głosowaniu: za-13, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt b) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Kurak w Zgierzu.

Brak głosów w dyskusji.

w głosowaniu: za-16, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała został podjęta.

Pkt 7. ppkt c) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie wyborów Rady Osiedla Stare Miasto w Zgierzu.

Brak głosoów w dyskusji.

w głosowaniu: za- 17, przeciw-0, wstrzym.-0

Pkt 7. ppkt d) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XIII/176/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 października 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR" w Zgierzu przy ul. Cezaka 12.

Projekt omawia Sekretarz Miasta Zgierza Robert Chocholski.

brak głosów w dyskusji.

w głosowaniu: za-17, przeciw-0, wstrzym.-0.

Pkt 7. ppkt e) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych działek nr ewid. 198/4, 200/4, 200/10, 200/11, 200/12i 201/6 w obr. Z-113 stanowiących ul. Wandy Chotomskiej w Zgierzu.

Projekt uchwały omawia Prezydent Miasta Zgierza.

Brak głosów w dyskusji.

w głosowaniu za- 19, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta

Pkt 7. ppkt f) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz położonych w 126 i 125 obrębie miasta Zgierza przy ul. Witkacego 8-10 ozn. nr ewid. działek 526/1, 532/9, przy ul. Leśmiana ozn. nr ewid. działek 526/2, 530/1, 530/2, 530/4, 530/5, 524/19, przy ul. Leśmiana 3 ozn. nr ewid. działek 530/3, 524/68 i przy ul. Staffa 40-50 ozn. nr ewid. działki 572/2.

Projekt omawia Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza B. Bączak.

Radny B. Janiszewski kto jest właścielem działki 552.

w głosowaniu: za-19, przeciw-0, wstrzym-0. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt g) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/376/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Miasto Zgierz, na rzecz Skarbu Państwa, darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w 127 obrębie miasta Zgierza, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 358/1.

Projekt uchwały omawia Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza B. Bączak.

Brak głosów w dyskusji.

w głosowaniu: za-20, przeciw-0, wstrzym-0. Uchwała została podjęta.

 

Pkt 7. ppkt h) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/204/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Zgierz.

Projekt uchwały omawia Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza B. Bączak.

Brak głosów w dyskusji.

w głosowaniu: za-19, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta.

 

Pkt 7. ppkt i) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/301/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zasad i trybu powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Zgierzu obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy, obejmującego sprawy związane z zarządzaniem zasobem nieruchomości stanowiącym własność Gminy.

Projekt uchwały omawia Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza B. Bączak.

Brak głosów w dyskusji.

w głosowaniu: za-19, przeciw-0, wstrzym.-0. uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt j) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2018 w zakresie zadań własnych.

Projekt uchwały omawia Zastępca Skarbnika Miasta Zgierza D. Stożek.

Brak głosów w dyskusji.

w głosowaniu: za-16, przeciw-0, wstrzym.-4. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt k) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2034.

Projekt uchwały omawia Zastępca Skarbnika Miasta Zgierza D. Stożk.

Brak głosów w dyskusji.

w głosowaniu: za- 16, przeciw-0, wstrzym-3. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt l) porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/654/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia warunków wydzierżawienia  na okres 25 lat działek gruntu stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz, położonych w Zgierzu przy Al. Armii Krajowej 14/16, Al. Armii Krajowej 10A, Armii Krajowej 10B, Al. Armii Krajowej 8A, Al. Armii Krajowej, Al. Armii Krajowej 8E, Al. Armii Krajowej 8G, Al. Armii Krajowej 8H, ul. Długiej 1, Al. Armii Krajowej 8 oraz działki gruntu stanowiącej część Parku Miejskiego, zmienionej uchwałą Nr XLI/526/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 października 2017 r.

Projekt uchwały omawia Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza B. Bączak.

Brak głosów w dyskusji.

w głosowaniu: za-16, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta.

 

Pkt 7. ppkt m) porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminyę Miasto Zgierz  porozumienia z Powiatem Zgierskim w sprawie wspólnego finansowania opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla koncepcji drogowej, w celu realizacji zadania pn.: "Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  w dzielnicy Rudunki w Zgierzu".

Projekt uchwały omawia Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski.

Brak głosów w dyskusji.

w głosowaniu: za-19, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta.

 

Pkt 8. porządku obrad

Informacja o wykonaniu budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2018 r.

Brak głosów w dyskusji.

Pkt 9. porządku obrad

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Brak głosów w dyskusji.

Pkt 10. porządku obrad

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Radny I. Antczak zadaje pytania do sprawozdania. Prosi o uszczegółowienie poszczególnych pozycji.

Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski mówi, iż sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje w zakresie pracy Prezydenta, a także tzw. Zespołu Prezydenckiego. Dodaje, iż taka forma sprawozdania jest już od dłuższego czasu.

Radny A. Mięsok pyta, o inwestycję profilowanie dróg na ul. Czarnej oraz ul. Żeromskiego.

Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski mówi, iż ul. Czarna nie jest całkowicie wyasfaltowana i dlatego w części trzeba ją profilować.

 

 

Pkt 11. porządku obrad

Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

Przewodniczący RMZ R. Gajda mówi, iż Sąd zwrócił skargę w sprawie zasiedzenia nieruchomości, Sąd poinformował, że stanowisko skarżących jest już w aktach sprawy.

Radny A. Mięsok prosi, o wyjaśnienie koresponedncji pomiędzy Przewodniczącym RMZ a mieszkańcem wnoszącym o usunięcie naruszenia prawa.

Przewodniczący RMZ R. Gajda mówi, iż nie ma instytucji wezwania do usunięcia naruszenia prawa, obecnie strona może od razu złożyć skargę.

Radny J. Pietrzak porusza kwestię braku konsultacji ze środowiskiem kupców oraz  zespołu w sprawie targowiska miejskiego.

Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski mówi, iż cześć rozwiązań zespołu zostały wzięte pod uwagę.

 

Pkt 12. porządku obrad

Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący RMZ R. Gajda zamyka obrady LIV sesji Rady Miasta Zgierza.

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

20803
Usuń

Przerwa w dostawie wody

Z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej, w dniu 30.11.2020 r. w godz. 8:00-18:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody przy:ul....
20687
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu: W dniu 30.11.2020 r. w godz. 09:00-11:00:ul....
21229
Usuń

Komunikaty MUK dot. linii 9 i 1 E

W związku z zamknięciem przejazdu w ulicy Sosnowej spowodowanym trwającą przebudową linii tramwajowej Helenówek-Kurak, linia nr 9 w okresie od 18.11...
21075
Usuń

Remont wiaduktu nad ulicą Szczawińską

Od poniedziałku 12.10.2020 roku zaczyna się przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicami Piłsudskiego/Szczawińską.Natomiast od poniedziałku 26...
20148
Usuń

Uwaga kierowcy

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi: odnośnie przebudowy przejazdu kolejowego na ul. Okulickiego: ...
20028
Usuń

Tarcza antykryzysowa

Podstrona dot. wsparcia biznesu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Tarcza antykryzysowa,ZUS, KRUS, Podatki,...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów rozpoczyna się o godzinie 6:00 rano (dlatego do tej godziny należy wystawić odpady przed nieruchomość): 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS