Menu główne

LV sesja Rady Miasta Zgierza

LV sesja Rady Miasta Zgierza

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza zaprasza na LV sesję Rady Miasta Zgierza na dzień 8 listopada 2018 r. na godz. 10:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej nr 114 Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16.

Miejsce: 
Urząd Miasta Zgierza - plac Jana Pawła II 16 (sala konferencyjna nr 114).
Data wydarzenia: 
08.11.2018

Przebieg relacji

Porządek obrad sesji

Projekty uchwał

Porządek obrad sesji:


Pkt 1. porządku obrad

Otwarcie sesji.
 
Pkt 2. porządku obrad

Uwagi do porządku obrad.

 
Pkt 3. porządku obrad
Przyjęcie protokołu z LIV sesji.
 
Pkt 4. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 
Pkt 5. porządku obrad
Zapytania mieszkańców.
 
Pkt 6. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 
Pkt 7. porządku obrad
Podjęcie uchwał w sprawach:
 
Pkt 7. ppkt a) porządku obrad
stwierdzenia ważności wyborów do Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu.
 
Pkt 7. ppkt b) porządku obrad
zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2018 w zakresie zadań własnych.
 
Pkt 7. ppkt c) porządku obrad
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2034.
 
Pkt 7. ppkt d) porządku obrad
określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe Miasta Zgierza.
Pkt 7. ppkt e) porządku obrad
przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do realizacji projektu pn.: ”Ławka Niepodległości dla samorządów” w ramach konkursu Ministerstwa Obrony Narodowej.
 
Pkt 7. ppkt f) porządku obrad
aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Zgierza oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta Zgierza.
 
Pkt 7. ppkt g) porządku obrad
wstąpienia w skład Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu.
 
Pkt 7. ppkt h) porządku obrad
określenia zasad obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców Gminy Miasta Zgierz.
 
Pkt 7. ppkt i) porządku obrad

zmiany Statutu Miasta Zgierza.

 
Pkt 8. porządku obrad
Analiza oświadczeń majątkowych radnych oraz osób zobowiązanych do ich złożenia Prezydentowi.
 
Pkt 9. porządku obrad
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 
Pkt 10. porządku obrad
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Pkt 11. porządku obrad
Podsumowanie pracy Rady Miasta Zgierza oraz komisji Rady Miasta Zgierza w kadencji 2014- 2018.
- Komisja Statutowo - Prawna
- Komisja Rewizyjna
- Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej

Pkt 12. porządku obrad
Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.
 
Pkt 13. porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.

Podziękowania

Podziękowania dla radnych. Podziękowania składa Przewodniczący Rady Miasta Zgierza Radosław Gajda oraz Prezydent Miasta Zgierza  Przemysław Staniszewski.

Przerwa w obradach

Wznowienie obrad

Pkt 1. porządku obrad

Otwarcie sesji.

Przewodniczący RMZ R. Gajda wita wszystkich przybyłych na sesję. Na podstawie listy obecności stwierdza kworum i tym samym prawomocność obrad. Otwiera LV sesję Rady Miasta Zgierza.

Pkt 2. porządku obrad

Uwagi do porządku obrad. Przewodniczący RMZ proponuje wprowadzenie do porządku obrad:

Pkt 6a) w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do realizacji projektu pn.:"Poprawa jakości,funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz" w ramach Poddziałania III.1.1 Niskoemisyjny Transport Miejski - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020. W głosowaniu za-22, przecwi-0, wstrzym.-0.

Pkt 6b) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do realizacji projektu pn.:"Szlakiem architektury włókienniczej - Rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. W głosowaniu: za- 22, przeciw-0, wstrzym.-0.

Pkt 7j) w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Systemu Wypożyczalni ROWEROWE ŁÓDZKIE. W głosowaniu: za-22, przeciw-0, wstrzym.-0.

Pkt 7k) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do opracowania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.:"Zwiększenie potencjału Gminy Miasto ZGierz w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3", w odpowiedzi na konkurs prowadzony w ramach Poddziałania Działąnia X.1 "Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W głosowaniu: za- 22, przeciw-0, wstrzym.-0.

Pkt 7l) w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/688/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/373/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska miejskiego. W głosowaniu: za- 22, przeciw-0, wstrzym.-0.

Pkt 7m) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki dot. modernizacji hali sportowe MOSiR- przebudowa niezbędnej infrastruktury. W głosowaniu: za- 22, przeciw-0, wstrzym.-0.

Pkt 7n) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do realizacji projektu pn.:" Modernizacja obiektów sportowych MOSiR w ZGierzu - rozbudowa hali sportowej i termomodernizacja hali łuczniczej" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W głosowaniu: za-21, przeciw-0, wstrzym.-0.

Pkt 7o) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do realizacji projektu pn.:"Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkówych w województwie łódzkim"- Rowerowe Łódzkie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkieggo. w głosowaniu: za-21, przeciw-0, wstrzym.-0.

Pkt 7p) w sprawie nadania TytułuHonorowego "Zgierski Dawca Krwi". w głospwaniu: za-21, przeciow-0, wstrzym.-0.

 

 

 

 

Pkt 3. porządku obrad

Przyjęcie protokołu z LIV sesji.

Pkt 4. porządku obrad

Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 5. porządku obrad

Zapytania mieszkańców.

Pkt 6. porządku obrad

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 

Pkt 6a. porządku obrad

projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do realizacji projektu pn.:"Poprawa jakości,funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz" w ramach Poddziałania III.1.1 Niskoemisyjny Transport Miejski - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Projekt uchwały omawia Prezydent Miasta Zgierza.

Brak głosów w dyskusji .

W głosowaniu: za-19, przeciw-0, wstrzym.-0.

Pkt 6b. porządku obrad

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do realizacji projektu pn.:"Szlakiem architektury włókienniczej - Rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Projekt omawia Prezydent Mioasta Zgierza P. Staniszewski.

Brak głosów w dyskusji.

W głosowaniu: za-22, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. porządku obrad

Podjęcie uchwał w sprawach:

Pkt 7. ppkt a) porządku obrad

Podjęcie uchwały stwierdzenia ważności wyborów do Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu.

Brak głosów w dyskusji.

W głosowaniu: za- 22, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt b) porządku obrad

Podjęcie uchwały zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2018 w zakresie zadań własnych.

Projekt uchwały omawia Skarbnik Miasta ZGierza M. Błaszczyk

W głosowaniu: za-19, przeciw-0, wstrzym.-3. Uchwała została podjęta.

 

Pkt 7. ppkt c) porządku obrad

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2034.

Projekt uchwały omawia Skarbnik Miasta Zgierza M. Błaszczyk.

W głosowaniu: za-20, przeciw-0, wstrzym.-2. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt d) porządku obrad

Podjęcie uchwały w  sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe Miasta Zgierza.

Projekt uchwały omawia Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza B. Bączak.

W głosowaniu: za- 22, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt e) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do realizacji projektu pn.: ”Ławka Niepodległości dla samorządów” w ramach konkursu Ministerstwa Obrony Narodowej.

Projekt uchwały omawia Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski.

Radny M. Hiliński pyta, gdzie będzie zlokalizowana Ławka Niepodległości oraz czy będzie monitorowana.

Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski mówi, iż Ławka Niepodległości będzie znajdować się w Parku Stu Straconych.

W głosowaniu: za- 17, przeciw-0, wstrzym.-0. uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt f) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Zgierza oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta Zgierza.

Projekt uchwały omawia Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza B. Bączak.

W głosowaniu: za-22, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt g) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia w skład Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu.

Projekt uchwały omawia Przewodniczący RMZ R. Gajda.

W głosowaniu: za-17, przeciw-0, wstrzym.-0.

Pkt 7. ppkt h) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców Gminy Miasta Zgierz.

Projekt uchwały omawia Przewodniczący RMZ R. Gajda.

W głosowaniu: za- 22, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt i) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Zgierza.

Projekt uchwały omawia Przewodniczący RMZ R. Gajda.

Radny G. Leśniewicz odnosi się do paragrafu 19, który zawiera zapisy o możliwości a nie konieczności punktów dotyczących interpelacji radnych oraz zapytań mieszkańców.

Przewodniczący RMZ R. Gajda poddaje pod głosowanie wniosek o zmiany w Statucie. W głosowaniu: za-23, przeciw-0, wstrzym.-0.

W głosowaniu:za-23, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt j) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Systemu Wypożyczalni ROWEROWE ŁÓDZKIE.

Projekt uchwały omawia Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski.

W głosowaniu: za-23, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt k) porządku obrad

Podjęcie ucchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do opracowania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.:"Zwiększenie potencjału Gminy Miasto ZGierz w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3", w odpowiedzi na konkurs prowadzony w ramach Poddziałania Działąnia X.1 "Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt uchwały omawia Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski.

W głosowaniu: za-22, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała zostałą podjęta.

Pkt 7. ppkt l) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/688/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/373/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska miejskiego.

Projekt uchwały oamwia Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski.

W głosowaniu: za-22, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt m) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki dot. modernizacji hali sportowe MOSiR- przebudowa niezbędnej infrastruktury.

Projekt uchwały omawia Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski.

W głosowaniu:za-21, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta.

 

Pkt 7. ppkt n) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do realizacji projektu pn.:" Modernizacja obiektów sportowych MOSiR w ZGierzu - rozbudowa hali sportowej i termomodernizacja hali łuczniczej" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Projekt uchwały omawia Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski.

W głosowaniu: za-22, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt o) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do realizacji projektu pn.:"Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkówych w województwie łódzkim"- Rowerowe Łódzkie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Projekt uchwały Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski.

W głosowaniu: za-23, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta.

Pkt 7. ppkt p) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie nadania TytułuHonorowego "Zgierski Dawca Krwi".

W głosowaniu: za-23, przeciw-0, wstrzym.-0. Uchwała została podjęta

Pkt 8. porządku obrad

Analiza oświadczeń majątkowych radnych oraz osób zobowiązanych do ich złożenia Prezydentowi.

Materiał został przekazany radnym.

Brak głosów w dyskusji.

Pkt 9. porządku obrad

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Informacja została przekazana radnym na piśmie.

Brak głosów w dyskusji.

Pkt 10. porządku obrad

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Sprawozdanie zostało przekazane radnym na piśmie.

Brak głosów w dyskusji.

Pkt 11. porządku obrad

Podsumowanie pracy Rady Miasta Zgierza oraz komisji Rady Miasta Zgierza w kadencji 2014- 2018.

Brak dyskusji.

Pkt 12. porządku obrad

Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

Podziękowania za współpracę złożyli: radny Jakub Filipowicz, radny Tomasz Kupis, radny Zbigniew Linkowski, radny Marek Hiliński, radny Mirosław Pilarski, radny M. Sencerek, radny B. Stożek, radny A. Mięsok.

Prezydent Miasta Zgierza P. Staniszewski składa podziękowania za pracę na rzecz miasta.

Przewodniczący RMZ R. Gajda składa podziękowania i zaprasza na obchody 100lecia odzyskania Niepodległości.

Pkt 13. porządku obrad

Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący RMZ R. Gajda zamyka obrady LV sesji Rady Miasta Zgierza.

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

20803
Usuń

Przerwa w dostawie wody

Z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej, w dniu 30.11.2020 r. w godz. 8:00-18:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody przy:ul....
20687
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu: W dniu 30.11.2020 r. w godz. 09:00-11:00:ul....
21229
Usuń

Komunikaty MUK dot. linii 9 i 1 E

W związku z zamknięciem przejazdu w ulicy Sosnowej spowodowanym trwającą przebudową linii tramwajowej Helenówek-Kurak, linia nr 9 w okresie od 18.11...
21075
Usuń

Remont wiaduktu nad ulicą Szczawińską

Od poniedziałku 12.10.2020 roku zaczyna się przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicami Piłsudskiego/Szczawińską.Natomiast od poniedziałku 26...
20148
Usuń

Uwaga kierowcy

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi: odnośnie przebudowy przejazdu kolejowego na ul. Okulickiego: ...
20028
Usuń

Tarcza antykryzysowa

Podstrona dot. wsparcia biznesu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Tarcza antykryzysowa,ZUS, KRUS, Podatki,...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów rozpoczyna się o godzinie 6:00 rano (dlatego do tej godziny należy wystawić odpady przed nieruchomość): 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS