Menu główne

Informacje MOPS dot. świadczeń w nowym okresie zasiłkowym

Logo MOPS w Zgierzu
Date of publication: 
06.06.2019
Informacje MOPS dot. świadczeń w nowym okresie zasiłkowym

Informacje Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu (MOPS) dotyczące: świadczenia 500+, 300+, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz nowego okresu zasiłkowego.  

Świadczenie wychowawcze (500+) 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2019/2021 przyjmowane będą od 01.08.2019 r. w Zgierzu, przy ul. Łęczyckiej 24. Przyjmowanie wniosków od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30, a we wtorki w godz. 8:00-17:30. 

Od 01.07.2019 r. wnioski można również składać drogą elektroniczną - za pomocą następujących kanałów: 

 • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS); 
 • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl)
 • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP (http://epuap.gov.pl/); 
 • bankowość elektroniczna. 

W lipcu 2019 r. można składać wnioski wyłącznie drogą elektroniczną. Składając wniosek drogą elektroniczną jako organ właściwy należy wybrać Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Zgierzu przy ulicy Długiej 56

Okres zasiłkowy 2019/2021 będzie trwał od 01.10.2019 r. do 31.05.2021 r. 

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy od dnia 1 lipca 2019 r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane. 

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. roku życia w kwocie 500 zł miesięcznie bez względu na dochody rodziny. 

 • Od 1 lipca 2019 r. jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do końca okresu zasiłkowego. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca okresu zasiłkowego. 
 • W przypadku złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2019/2021 do 31.08.2019 r. przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi do dnia 31 października 2019 r. 
 • W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2019/2021 w okresie od 01.09.2019 r. do 30.09.2019 r. przyznanie i wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do dnia 30 listopada. 
 • W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony w październiku 2019 r. przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. 

Wszelkie informacje na temat świadczenia wychowawczego – składania wniosków wraz z wymaganą dokumentacją będą udzielane, przy ul. Łęczyckiej 24 lub pod niżej wymienionymi numerami telefonów: 42 716-71-94, 693-002-653, 693-001-373, 693-002-483, 693-001-376

Świadczenia rodzinne 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2019/2020 przyjmowane będą od 01.08.2019 r. w Zgierzu, przy ul. Łęczyckiej 24.

Przyjmowanie wniosków od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30, a we wtorki w godz. 8:00-17:30. 

Od 01.07.2019 r. wnioski można również składać drogą elektroniczną - za pomocą następujących kanałów: 

 • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS); 
 • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl); 
 • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP  (http://epuap.gov.pl/); 
 • bankowość elektroniczna. 

Okres zasiłkowy 2019/2020 będzie trwał od 01.11.2019 r. do 31.10.2020 r. 

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka, a także osobie uczącej się, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł i 764 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobie uczącej się zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia 24 roku życia. 

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. 

 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 złoży wniosek w okresie od 01.08.2019 r. do 31.08.2019 r. przyznanie i wypłata świadczeń za listopad 2019 r. następuje do dnia 30 listopada 2019 r. 
 • W przypadku złożenia wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2019/2020 w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa i wypłata świadczeń przysługujących za listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia 2019 r. 
 • Gdy wniosek o świadczenia rodzinne zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. 

Wszelkie informacje na temat świadczenia wychowawczego – składania wniosków wraz z wymaganą dokumentacją będą udzielane, przy ul. Łęczyckiej 24 lub pod niżej wymienionymi numerami telefonów: 42 716-71-94, 693-002-653, 693-001-373, 693-002-483, 693-001-376

Świadczenie "Dobry start" (300+) 

Ustalenie prawa do świadczenia "Dobry start" oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego, rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo osoby uczącej się. 

Osoby zamieszkałe na terenie miasta Zgierza wniosek będą składać:

 • w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu, Zespole ds. Świadczeń Rodzinnych i Świadczenia Wychowawczego, przy ul. Łęczyckiej 24,
 • w przypadku ubiegania się o świadczenie"Dobry start" na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej albo ubiegania się o świadczenie dobry start przez osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu, przy ul. Sadowej 6a.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry start" przyjmowane będą od 01.08.2019 r. do 30.11.2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.11.2019 r.

Wnioski można składać drogą elektroniczną - za pomocą następujących kanałów: 

 • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS); 
 • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl)
 • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP (http://epuap.gov.pl/); 
 • bankowość elektroniczna. 

Składając wniosek drogą elektroniczną jako organ właściwy należy wybrać Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Zgierzu przy ulicy Długiej 56

Świadczenie "Dobry start" przysługuje w wysokości 300 zł w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

 • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
 • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności;

a także w przypadku:

 • ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
 • ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września. 

Wszelkie informacje na temat świadczenia wychowawczego – składania wniosków wraz z wymaganą dokumentacją będą udzielane, przy ul. Łęczyckiej 24 lub pod niżej wymienionymi numerami telefonów: 42 716-71-94, 693-002-653, 693-001-373, 693-002-483, 693-001-376

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2019/2020 przyjmowane będą od dnia 01.08.2019 r. w Zgierzu, przy ul. Długiej 56, pok. nr 7. Przyjmowanie wniosków od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30.

Od 01.07.2019 r. wnioski można również składać drogą elektroniczną - za pomocą następujących kanałów: 

 • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS); 
 • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl); 
 • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP  (http://epuap.gov.pl/); 
 • bankowość elektroniczna. 

Okres świadczeniowy 2019/2020 trwa od dnia 01.10.2019 r. do dnia 30.09.2020 r. 

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu. 

NOWOŚĆ! Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł (kryterium dochodowe w tej wysokości ma zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 01.10.2019 r.).

 • W przypadku złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2019/2020, od dnia 01.08.2019 r. do dnia 31.08.2019 r., a w przypadku wniosków składanych on-line od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.08.2019 r. - przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 października 2019 r.
 • W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2019/2020, od dnia 01.09.2019 r. do dnia 30.09.2019 r. – przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada 2019 r.
 • W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2019/2020, od dnia 01.10.2019 r. do dnia 31.10.2019 r. – przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 grudnia 2019 r.

Wszelkie informacje na temat świadczeń z funduszu alimentacyjnego – składania wniosków oraz wymaganych dokumentów można uzyskać pod adresem: ul. Długa 56, pok. nr 7 lub pod niżej wymienionymi numerami telefonów: 42 716-42-13 wew. 27 lub 693-002-044

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. R. Chylińskiego w Zgierzu

Do pobrania: 
Informacja MOPS (pdf) (167.7KB)

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

19161
Usuń

Utrudnienia w ruchu w rejonie wiaduktu - ul. Łódzka

Trwa przebudowa wiaduktu kolejowego nad drogą krajową DK91 w Zgierzu (ul. Łódzka). W dniach od 11.12.2019 roku (godz. wprowadzenia 8:00) do dnia 31....
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Od dnia 2 maja 2019 r. zmieniają się godziny obsługi interesantów:  Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
10697
Usuń

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów (od stycznia 2019 r. do stycznia 2020 r.): 
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta.
Facebook
YouTube
Google+
RSS