Menu główne

Informacja o możliwości złożenia wniosku o zapewnienie dostępności

grafika
Date of publication: 
13.09.2021
Informacja o możliwości złożenia wniosku o zapewnienie dostępności

Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej 

Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. 

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności". 

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać: 

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy; 
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym; 
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą; 
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy. 

Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności we wskazanym terminie nie jest możliwe, urząd niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. 

W przypadku, gdy zapewnienie dostępności w zakresie wskazanym we wniosku jest niemożliwe urząd zawiadamia o tym wnioskodawcę proponując dostęp alternatywny. 

Wniosek o zapewnienie dostępności można złożyć: 

 1. listownie na adres: Urząd Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, 95-100 Zgierz
 2. elektronicznie za pomocą e-mail: e-urzad@umz.zgierz.pl
 3. elektronicznie za pomocą platformy E-PUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej): /4ebn4d0m4f/skrytka
 4. elektronicznie za pomocą eBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta); 
 5. osobiście w Biurze Obsługi Klienta (pl. Jana Pawła II nr 16, parter) w godzinach: 
  • w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach 8:00–16:00; 
  • we wtorek w godzinach 8:00–17:00; 
  • w piątek w godzinach 8:00–15:00. 

W przypadku, gdy Urząd Miasta Zgierza nie zapewnił wnioskodawcy dostępności we skazanych wyżej terminach, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 cytowanej ustawy o zapewnianiu dostępności. 

Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. 

Żądanie powinno zawierać: 

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem; 
 2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej urzędu, które mają być udostępnione cyfrowo; 
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem; 
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu jeżeli dotyczy. 

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej urzędu następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie żądanej dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem, to urząd niezwłocznie powiadamia o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności cyfrowej, jednak nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. 

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem Urząd powiadamia osobę występującą z żądaniem o jej przyczynach i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu wraz z uzasadnieniem. 

Żądanie można złożyć: 

 1. listownie na adres: Urząd Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, 95-100 Zgierz
 2. elektronicznie za pomocą e-mail: e-urzad@umz.zgierz.pl
 3. elektronicznie za pomocą platformy E-PUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej): /4ebn4d0m4f/skrytka
 4. elektronicznie za pomocą eBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta); 
 5. osobiście w Biurze Obsługi Klienta (pl. Jana Pawła II nr 16, parter) w godzinach: 
  • w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach 8:00–16:00; 
  • we wtorek w godzinach 8:00–17:00; 
  • w piątek w godzinach 8:00–15:00. 

W przypadku, gdy urząd odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu albo gdy osoba występująca z żądaniem odmówi skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu, osoba zgłaszająca żądanie ma prawo złożenia do Prezydenta Miasta Zgierza skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikaty PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu:  W dniu 22 kwietnia 2024 roku w godz. 08:00-...
28021
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia, które do 31 maja 2024 r. przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych: 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS