Menu główne

Wysokość opłat / Płatność za odbiór odpadów

 

Stawki

Aktualna wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • nieruchomości jednorodzinne - opłaty zależą od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość:
  • 36,00 zł od osoby miesięcznie - za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny;
  • 31,00 zł od osoby miesięcznie - za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny przy korzystaniu z kompostowników przydomowych.
 • budynki wielolokalowe (m.in. bloki) - opłaty zależą od ilości zużytej wody: 
  • 12,73 zł za 1 m3 zużytej wody (dla selektywnej zbiórki odpadów) 
  • Podstawę ustalenia opłaty stanowi ilość zużytej wody według wskazań wodomierza głównego za poprzednie 3 miesiące podzielona przez 3, przy czym ustalona w ten sposób ilość wody:
   • za miesiące: październik, listopad, grudzień służy ustaleniu opłaty dla miesięcy: styczeń, luty, marzec,
   • za miesiące: styczeń, luty, marzec służy ustaleniu opłaty dla miesięcy: kwiecień, maj, czerwiec,
   • za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec służy ustaleniu opłaty dla miesięcy: lipiec, sierpień, wrzesień,
   • za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień służy ustaleniu opłaty dla miesięcy: październik, listopad, grudzień.
 • lokale użytkowe w budynkach wielolokalowych:
  • 1,45 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym niepodłączonej do sieci wodociągowej lub niewyposażonej w wodomierz, na których zamieszkują mieszkańcy oraz w których część lokali stanowią lokale mieszkalne, a część stanowią lokale użytkowe oraz w przypadku nieruchomości zabudowanej mieszkalnym budynkiem wielolokalowym nowo wybudowanym lub nowo zamieszkałym (do czasu uzyskania danych o ilości zużytej wody). 
 • części niezamieszkałe w nieruchomościach jednorodzinnych:
  na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których w części zamieszkują mieszkańcy, i w części nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla części niezamieszkałej stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
  Dla tych nieruchomości ustalono stawki jak poniżej: 
  •   11,80 zł - za pojemnik lub worek o pojemności 60 litrów; 
  •   21,60 zł - za pojemnik lub worek o pojemności 110 litrów; 
  •   23,60 zł - za pojemnik lub worek o pojemności 120 litrów; 
  •   47,20 zł - za pojemnik lub worek o pojemności 240 litrów; 
  •   70,80 zł - za pojemnik lub worek o pojemności 360 litrów; 
  •   72,80 zł - za pojemnik lub worek o pojemności 370 litrów; 
  • 129,80 zł - za pojemnik lub worek o pojemności 660 litrów; 
  • 151,50 zł - za pojemnik lub worek o pojemności 770 litrów; 
  • 216,40 zł - za pojemnik lub worek o pojemności 1100 litrów.  

UWAGA: w przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, organ wydając decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje stawki opłaty podwyższonej stanowiące dwukrotność stawek

Aktualizacja 01.03.2022 r.

 Stawki archiwalne

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (od 1 do 31 marca 2021 roku): 

 • nieruchomości jednorodzinne - opłaty zależą od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość:
  • 36,00 zł od osoby miesięcznie - za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny;
  • 35,00 zł od osoby miesięcznie - za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny przy korzystaniu z kompostowników przydomowych; 
  • 72,00* zł od osoby miesięcznie - jeśli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniać obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny. 
 • budynki wielolokalowe (m.in. bloki) - opłaty zależą od ilości zużytej wody: 
  • 12,73 zł za 1 m3 zużytej wody (dla selektywnej zbiórki odpadów); 
  • 25,46* zł za 1 m3 zużytej wody, gdy nie będzie spełniany obowiązek selektywnej zbiórki odpadów. 

* W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, organ wydając decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje stawki opłaty podwyższonej stanowiące dwukrotność stawek. 

Informacja o zmianie w gospodarce odpadami w 2021 roku


Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (od 1 kwietnia 2020 roku do 28 lutego 2021 r.): 

 • nieruchomości jednorodzinne - opłaty zależą od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość:
  • 29,00 zł od osoby miesięcznie - za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny;
  • 28,00 zł od osoby miesięcznie - za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny przy korzystaniu z kompostowników przydomowych; 
  • 58,00* zł od osoby miesięcznie - jeśli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniać obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny. 
 • budynki wielolokalowe (m.in. bloki) - opłaty zależą od ilości zużytej wody: 
  • 11,15 zł za 1 m3 zużytej wody (dla selektywnej zbiórki odpadów); 
  • 22,30* zł za 1 m3 zużytej wody, gdy nie będzie spełniany obowiązek selektywnej zbiórki odpadów. 
 • lokale użytkowe usytuowane w zamieszkałych budynkach wielolokalowych, w których część lokali stanowią lokale mieszkalne, a część stanowią lokale niezamieszkałe, w których również powstają odpady komunalne - opłaty zależą od powierzchni użytkowej lokalu: 
  • 1,10 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu do 300 m2 włącznie powierzchni użytkowej lokalu (dla selektywnej zbiórki odpadów); 
  • oraz 0,30 zł miesięcznie za każdy kolejny m2 powyżej 300 m2 powierzchni użytkowej lokalu. 

* W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, organ wydając decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje stawki opłaty podwyższonej stanowiące dwukrotność stawek.


 • Opłaty w okresie od 01.04.2015 r. do 31.03.2020 r. w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów wynosiły 8 zł od osoby zamieszkałej, a w przypadku nie prowadzenia takowej zbiórki - 16 zł. 
 • Informacja o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.04.2015 r.
 • Opłaty w okresie od 01.03.2014 r. do 31.03.2015 r. w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów wynosiły 6 zł od osoby zamieszkałej, a w przypadku nie prowadzenia takowej zbiórki - 11 zł. 
 • Opłaty w okresie od 01.07.2013 r. do 28.02.2014 r. w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów wynosiły 8 zł od osoby zamieszkałej, a w przypadku nie prowadzenia takowej zbiórki - 12 zł. 

Płatność za odbiór odpadów 

Płatność za gospodarowanie odpadami należna jest do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (np. za miesiąc lipiec płacimy do 10 sierpnia). 

Każdy, kto złożył deklarację otrzymał INDYWIDUALNY NUMER KONTA BANKOWEGO do wpłat należności za gospodarowanie odpadami. 

Wpłaty gotówkowe można realizować w kasie Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II nr 16, pok. 18 - parter) za każdy kolejny miesiąc do 10 dnia następnego miesiąca. 


Od 1 lipca 2013 r. Gmina Miasto Zgierz przejęła obowiązki odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy od tego dnia przestali być zobowiązani do zawierania indywidualnych umów z firmą wywozową. 

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do selektywnej zbiórki odpadów (papieru, szkła, tworzyw sztucznych, biodegradowalnych, niebezpiecznych). 

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 

 1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 
 2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK); 
 3. obsługi administracyjnej tego systemu. 

Na gospodarce odpadami gmina nie może zarabiać, gdyż jest to system samofinansujący się. 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikaty PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu:  W dniu 16 lipca 2024 roku w godz. 08:00-10:...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS