Menu główne

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

grafika informacyjna Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Data publikacji: 
30.09.2022
Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – jest przeznaczony dla podmiotów wrażliwych (które nie są przyłączone do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej), w tym: szpitali, szkół i przedszkoli, ośrodków pomocy społecznych, ośrodków kultury, palcówek opiekuńczych, itp.

Na podstawie wniosku podmioty te mogą ubiegać się o dodatek na zakup opału, w tym: węgla, brykietu i peletu węglowego oraz peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy, gazu skroplonego LNG lub oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności. 

Pobierz wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotu wrażliwego na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Pobierz arkusz do obliczania dodatku dla podmiotu wrażliwego na stronie Ministerstwa Klimatu i Śroidowiska


 Lista podmiotów wrażliwych, którym przysługuje dodatek: 

 • podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych, 
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej, 
 • noclegownie albo ogrzewalnie, 
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 
 • podmioty systemu oświaty, 
 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, 
 • podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, 
 • kościoły lub inne związki wyznaniowe, 
 • podmioty prowadzące działalność kulturalną, 
 • podmioty prowadzące działalność archiwalną, 
 • ochotnicze straże pożarne, 
 • placówki zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub  osobom w podeszłym wieku, 
 • rodzinne domy pomocy, 
 • centra integracji społecznej, 
 • kluby integracji społecznej, 
 • warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej, 
 • organizacje pozarządowe, 
 • spółdzielnie socjalne.

Wysokość dodatku

 • Dodatek wyniesie 40% różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu z ostatnich 2 lat; 
 • Możliwość wyboru do obliczeń dwóch lat z okresu trzech ostatnich (w celu uwzględnienia efektów lockdownu związanego z COVID-19) + rozwiązanie dla nowych obiektów; 
 • Potwierdzeniem ilości i ceny paliwa będzie dokument sprzedaży;
 • Źródło ciepła musi być zgłoszone do CEEB (szczegóły na str. https://ceeb.gov.pl)

Wzór wyliczania wysokości dodatku D = (Zk - Skp) x 0,4 

 • oznacza wysokość dodatku dla podmiotów wrażliwych [wyrażona w złotych], 
 • Zk oznacza zakładany średni roczny koszt zakupu paliw wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania, stanowiący iloczyn jego średniej ceny zakupu obliczonej na podstawie dokumentów sprzedaży dotyczących roku dostaw 2022 oraz średniej rocznej ilości tego paliwa przyjętej do obliczenia Skp [wyrażony w kwocie brutto w złotych], przy czym ww. dokumenty sprzedaży powinny obejmować co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczenia Skp, 
 • Skp oznacza średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, obliczony z dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku, stanowiący sumę iloczynów wykazanych na dokumentach sprzedaży cen zakupu tego paliwa oraz jego ilości, podzieloną przez dwa [wyrażony w kwocie brutto w złotych]; w przypadku gdy dane główne źródło ciepła było wykorzystywane w okresie krótszym niż dwa lata poprzedzające złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, obliczenia średniego rocznego kosztu są wykonywane dla tego okresu. 

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych można złożyć:

 • osobiście: w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II nr 16, parter); 
 • listownie: przesyłając wniosek na adres - Urząd Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II nr 16, 95-100 Zgierz; 
 • elektronicznie: za pomocą Platformy ePUAP - skrytka: /4ebn4d0m4f/SkrytkaESP 

Termin składania wniosków 

 • Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2022 roku. 
 • Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania. 

Informacje

 • Dodatek wypłaca się w terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia prawidłowo sporządzonego wniosku.
 • Przyznanie dodatku dla podmiotów wrażliwych nie wymaga wydania decyzji.
 • Decyzja wydawana jest tylko w przypadku odmowy przyznania dodatku, uchylenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dofinansowania.

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu: W dniu 01.12.2022 r. w godz. 08:00-14:30: ul...
25311
Usuń

Nowa lokalizacja POKD

Punkt Obsługi Klienta Dystrybucyjnego (dotychczasowy adres ul. Kolejowa 3) od  31 października 2022 r. będzie funkcjonował w nowej lokalizacji w...
25000
Usuń

Wnioski o dodatki dla gospodarstw domowych

Do 30 listopada 2022 r. można składać wnioski o wypłatę:
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 30 listopada 2022 roku, do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego...
24329
Usuń

Zmiana lokalizacji i telefonu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Od 29.04.2022 roku zmienia się lokalizacja i numer telefonu do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla Zgierza.Nowe numery:  telefon - 42 714 45...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS