Menu główne

Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Logo Urzędu Miasta Zgierza
Data publikacji: 
10.07.2019
Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Prezydent Miasta Zgierza przypomina, że 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późń. zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Ww. ustawa Prawo wodne w art. 269 ust. 1 pkt 1 wprowadza opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Zgodnie z art. 298 ust. 2 ww. ustawy Prawo wodne, opłatę za usługi wodne tj. za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zobowiązane są ponosić: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • użytkownikami wieczystymi gruntów,
  • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

które wykonały na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 roboty lub obiekty budowlane trwale związane z gruntem, mające wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej, na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z treścią art. 552 ust. 2a pkt 2, oraz ust. 2b pkt 2, ww. ustawy Prawo wodne, podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w celu ustalenia jej wysokości, obowiązane są do złożenia Prezydentowi Miasta Zgierza stosownego oświadczenia za poszczególne kwartały.  

W związku z tym, Prezydent Miasta Zgierza przypomina o obowiązku złożenia ww. oświadczenia. Oświadczenie do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zgierza. 

Zgodnie z treścią art. 272 ust. 22 ww. ustawy Prawo wodne, Prezydent Miasta Zgierza w stosunku do nieruchomości występujących na terenie Gminy Miasto Zgierz, ustala oraz przekazuje w formie informacji podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, wysokość przedmiotowej opłaty wraz ze sposobem jej obliczenia.

Informacje w zakresie interpretacji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczące opłaty retencyjnej można znaleźć na stronie pod adresem: http://www.wody.gov.pl/ 

Podstawa prawna:

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

21587
Usuń

Przerwy w dostawie wody

Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. informuje odbiorców wody, że z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej mogą...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2021/2022
21588
Usuń

Szczepienia przeciw COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z tematyczną podstroną dot. szczepień przeciwko COVID-19, gdzie w jednym miejscu znajduje się zbiór najważniejszych...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS