Menu główne

Uzyskaj zaświadczenie i głosuj tam, gdzie będziesz w dniu wyborów

grafika
Data publikacji: 
01.09.2023
Uzyskaj zaświadczenie i głosuj tam, gdzie będziesz w dniu wyborów

Jeśli wyjeżdżasz, a chciałbyś wziąć udział w głosowaniu, możesz otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Dzięki zaświadczeniu możesz zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju i za granicą. Zaświadczenie o prawie do głosowania możesz odebrać osobiście albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika.

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są od dnia 1 września (piątek) do dnia 12 października (czwartek) 2023 r. w dowolnym urzędzie gminy na terenie Polski.

Aby otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania:

  • przygotuj dokument tożsamości – na przykład dowód osobisty, e-dowód lub paszport;
  • wypełnij wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (do pobrania w formacie pdf).

Wyborcy, którzy uzyskają zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu są skreślani ze spisu wyborców, nie są ujęci w żadnym spisie wyborców. Zostaną wpisani na listę wyborców w dniu głosowania, w obwodzie głosowania, który wybiorą, kiedy przedstawią zaświadczenie o prawie do głosowania.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyn, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia. Tym samym nie będzie możliwe wzięcie udziału w głosowaniu również w obwodzie właściwym dla miejsca stałego pobytu, ponieważ wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania jest skreślany z spisu wyborców, w którym został ujęty.

Wyborca oprócz zaświadczenia o prawie do głosowania może również zawnioskować o zmianę miejsca głosowania

Wniosek o zmianę miejsca głosowania, może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem do urzędu gminy właściwego ze względu na adres przebywania w dniu wyborów; lub elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania skutkuje ujęciem wyborcy w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla adresu przebywania i skreśleniem ze spisu wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania.

Wniosek o zmianę miejsca głosowania (do pobrania w formacie pdf) można składać od dnia 1 września (piątek) do dnia 12 października (czwartek) 2023 r. w Urzędzie Miasta Zgierza - pl. Jana Pawła II 16 (pokój 6 - parter) w godzinach pracy urzędu:

  • poniedziałki, środy, czwartki: 8:00-16:00,
  • wtorki: 8:00-17:00,
  • piątki: 8:00-15:00. 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikaty PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu:  W dniu 16 lipca 2024 roku w godz. 08:00-10:...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Do 31 sierpnia 2024 roku obowiązują trzy stopnie alarmowe: 
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS