Menu główne

Zapraszamy wystawców na XVIII Zgierski Kaziuk

plakat informacyjny
Data publikacji: 
11.01.2024
Zapraszamy wystawców na XVIII Zgierski Kaziuk

Miasto Zgierz zaprasza artystów, rękodzielników, rzemieślników, wytwórców produktów regionalnych i innych wystawców, zarówno z Polski, jak i z Litwy, do zgłaszania udziału w tegorocznym Zgierskim Kaziuku.

Zgłoszenia przyjmowane są do 8 marca 2024 r. na formularzu zgłoszeniowym (link do formularza)

Informacje:

 • tel. 42 714 32 95 oraz 42 714 32 96,
 • e-mail: promocja@umz.zgierz.pl
 • Urząd Miasta Zgierza Wydział Promocji i Kultury (pl. Jana Pawła II 16 - dziedziniec).

Oddanie hołdu rękodzielniczym tradycjom Zgierza oraz podtrzymanie kontaktów z rodakami zza wschodniej granicy - to główne cele przyświecające organizatorom Zgierskiego Kaziuka. Od 2005 roku do miasta zapraszani są goście z Rejonu Wileńskiego oraz wystawcy z kraju i z zagranicy. Mieszkańcy podziwiają występy zespołów ludowych, próbują przywiezionych z Kresów regionalnych produktów, uczestniczą w przygotowanych specjalnie z tej okazji wydarzeniach.

Szczegóły wydarzenia wkrótce.

Regulamin XVIII Jarmarku Kaziukowego 
16 marca 2024 roku 
Zgierz 

I. Postanowienia ogólne 

XVIII Jarmark Kaziukowy (dalej zwany Jarmarkiem) to wydarzenie organizowane na wzór Wileńskich Kaziuków skierowane do artystów, rękodzielników, rzemieślników, wytwórców produktów lokalnych, regionalnych zarówno polskich jak i litewskich.

 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem) określa zasady porządkowe obowiązujące na terenie Jarmarku i ma zastosowanie do osób prowadzących działalność handlową, inną działalność zarobkową lub niezarobkową (dalej zwanych Wystawcami) oraz do osób odwiedzających Jarmark (dalej zwanych Odwiedzający).
 2. Termin, miejsce i godziny Jarmarku: 16 marca 2024 roku – Park Kulturowy Miasto Tkaczy w Zgierzu, w godz. 10:00-20:00.
 3. Organizator: Urząd Miasta Zgierza.
 4. Organizator w celu zapewnienia bezpieczeństwa Jarmarku przygotował czasową zmianę organizacji ruchu dotyczącą ulic Parku Kulturowego Miasto Tkaczy, dostosowaną do potrzeb Jarmarku.
 5. Zgłoszenia Wystawców do udziału w Jarmarku przyjmowane będą elektronicznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 8 marca 2024 r. Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie na stronie Miasta Zgierza: www.miasto.zgierz.pl
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia naboru zgłoszeń w przypadku przekroczenia możliwości lokalizacyjnych dla Wystawców.
 7. Informacje dotyczące organizacji Jarmarku uzyskać będzie można pod nr tel.: 42 714 32 95, 42 714 32 96 bądź mailowo: promocja@umz.zgierz.pl
 8. Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku jako Wystawca jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego do uczestnictwa w Jarmarku co jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem. Regulamin dostępny będzie: na stronie internetowej www.miasto.zgierz.pl Regulamin będzie umieszczony również na terenie Jarmarku w miejscach widocznych.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Jarmarku Wystawcom niezwiązanym z charakterem wydarzenia.
 10.  Wystawca może posiadać jedno stoisko o maksymalnej długości 12 m.
 11. Wystawcy nie wnoszą opłat za możliwość uczestnictwa w Jarmarku.
 12. Niezależnie od Regulaminu wszystkie osoby uczestniczące w Jarmarku i przebywające na jego terenie, zobowiązane są przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności tych dotyczących zasad bezpieczeństwa, zasad ruchu drogowego, jak również prowadzenia działalności handlowej i gospodarczej, a w szczególności przepisów sanitarnych.

II. Organizacja stoisk

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji zgłoszonych Wystawców celem dopuszczenia do uczestniczenia w Jarmarku stoisk tylko Wystawców zapewniających możliwość zachowania charakteru i celu Jarmarku.
 2. Organizator wyznacza miejsce dla stoiska Wystawcy, które jest ostateczne i nie podlega negocjacji.
 3. Pokazy i warsztaty organizowane przy stoiskach stanowią indywidualną formę promocji Wystawców, którzy organizują je we własnym zakresie i na własny koszt. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo ingerencji w ich formę.
 4. Organizator jedynie w uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach może pomóc w zapewnieniu stoisk wystawienniczych. Co do zasady organizacja stoiska leży po stronie Wystawcy.
 5. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość wpływu na zagospodarowanie stoisk Wystawców w tym względem sąsiadujących stoisk.
 6. Organizator nie przewiduje możliwości sprzedawania przez Wystawców towarów/usług z samochodów lub pozostawiania samochodów na miejscu sprzedaży. 
 7. Do obowiązków Wystawców należy: zorganizowanie dostawy, zapewnienie rezerw towaru gwarantujących całodzienne zaopatrzenie, zapewnienie świeżości oferowanych artykułów spożywczych. Organizator nie zapewnia zaplecza magazynowego dla oferowanych towarów. 
 8. Montaż, aranżacja i demontaż/ usunięcie stoisk będzie odbywać się: 16 marca 2024 roku – Park Kulturowy Miasto Tkaczy w Zgierzu 
  - montaż w godz. 7:00-9:30; 
  - demontaż/opuszczenie terenu po zakończonym Jarmarku w godz. 20:00-22:00. 
 9. Wystawca ma obowiązek prowadzić stoisko w godzinach wyznaczonych przez Organizatora bez możliwości zamknięcia stoiska przed godziną zakończenia Jarmarku. Ewentualne zmiany dotyczące godzin prowadzenia stoiska, powinny być ustalone z Organizatorem najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem Jarmarku i zmienione wyłącznie za jego zgodą.
 10. Obowiązuje całkowity zakaz wystawiania i reklamy towarów/usług poza wyznaczonym stoiskiem.
 11. Wystawca ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku wyrządzenia szkód w stosunku do Organizatora oraz osób trzecich.
 12. Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, wprowadzenie do obrotu handlowego towarów odpowiednio oznakowanych, posługiwania się narzędziami pomiarowymi legalizowanymi, przestrzegania terminów przydatności do spożycia i trwałości towarów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży oraz prawidłowego użytkowania stoiska według Regulaminu oraz posiadania odpowiedniej dokumentacji uprawniającej do prowadzenia tego typu działalności, wszystkich pozwoleń i uzgodnień zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 13. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za brak dokumentacji, pozwoleń, uzgodnień wskazanych w pkt. 12.
 14. Wystawcy zobowiązani są do utrzymania stoiska w czystości i porządku w czasie trwania Jarmarku oraz uprzątnięcia zajmowanego terenu po zakończeniu Jarmarku.
 15. Wymagany jest estetyczny wygląd każdego stoiska.
 16. Organizator nie zapewnia dostępu do prądu. W uzasadnionych przypadkach Organizator może pomóc w organizacji dostępu do prądu.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie towarów oraz stoisk Wystawców przed, w czasie trwania i po zakończeniu Jarmarku.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, uderzeniem pioruna, eksplozją, zalaniem wody i innymi przyczynami losowymi w stosunku do Wystawców i Odwiedzających.
 19. Wystawca ubezpiecza artykuły handlowe, reklamowe, urządzenia wystawowe i techniczne we własnym zakresie.

III. Przepisy porządkowe

 1. Osoby przebywające na terenie Jarmarku zobowiązane są stosować się do poleceń wydawanych przez służby porządkowe Organizatora oraz Straż Miejską w Zgierzu.
 2. Z terenu Jarmarku będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócać będą porządek publiczny lub zachowywać się będą niezgodnie z Regulaminem. Osoby stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia i innych dóbr powszechnie chronionych oraz dopuszczające się czynów zabronionych mogą być ujęte w celu przekazania Policji.
 3. Osoby małoletnie uczestniczą w Jarmarku na wyłączną odpowiedzialność osób dorosłych, sprawujących nad nimi opiekę.
 4. Wszyscy Uczestnicy Jarmarku zobowiązani są do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do przestrzegania zasad BHP oraz postanowień Regulaminu.
 5. Na terenie Jarmarku zabrania się:
  1. sprzedaży napojów alkoholowych (poza działalnością koncesjonowaną),
  2. spożywania alkoholu, poza terenem do tego celu wyznaczonym,
  3. wnoszenia przedmiotów i materiałów niebezpiecznych, żrących, radioaktywnych, wybuchowych, łatwopalnych, kanistrów z jakimkolwiek paliwem, jeżeli nie są to rzeczy przeznaczone do sprzedaży w fabrycznych i bezpiecznych opakowaniach, z odpowiednim certyfikatem,
  4. przebywania osobom nietrzeźwym lub zakłócającym porządek,
  5. zaśmiecania terenu Jarmarku,
  6. używania sprzętu nagłaśniającego lub w jakikolwiek inny sposób powodowania nadmiernego hałasu,
  7. umieszczania jakichkolwiek ogłoszeń, reklam bez zgody Organizatora i w miejscach do tego nieprzeznaczonych, rozdawania ulotek poza stoiskiem Wystawcy bez zgody Organizatora.
 6. Ponadto zakazuje się:
  • wchodzenia do lub przechodzenia przez obiekty, wygrodzenia tymczasowe i urządzenia nieprzeznaczone do powszechnego dostępu,
  • wchodzenia do pomieszczeń służbowych, przechodzenia przez miejsca nieprzeznaczone dla Odwiedzających i Wystawców, odgrodzone płotkami lub w inny sposób wydzielone,
  • rzucania wszelkimi przedmiotami,
  • wprowadzania lub wnoszenia psów bez kagańca,
  • głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich,
  • nawoływania do waśni na tle międzynarodowym, religijnym, społecznym, itp.
  • wywoływania ataków paniki,
  • agitacji politycznej,
  • agitacji wyborczej.
 7. Wszystkie osoby przebywające na terenie Jarmarku winny zachować czystość i porządek, a w szczególności wyrzucać odpadki do przeznaczonych do tego pojemników.
 8. Organizator nie odpowiada za mienie wniesione na teren Jarmarku, a w szczególności za jego kradzież, zniszczenie lub uszkodzenie spowodowane przez osoby trzecie w stosunku do Wystawców i Odwiedzających.

IV. Przepisy końcowe

 1. Wystawcy, nie przestrzegający postanowień Regulaminu obowiązującego na terenie Jarmarku, mogą utracić możliwość prowadzenia działalności podczas imprez organizowanych przez Organizatora w przyszłość i nie będą im udostępniane miejsca handlowe.
 2. Organizator informuje, iż teren na którym będzie odbywał się Jarmark jest terenem objętym miejskim monitoringiem wizyjnym.
 3. Organizator informuje, iż Jarmark jest imprezą publiczną, w czasie której będą wykonywane: dokumentacja fotograficzna oraz nagranie video relacji z Jarmarku. Materiały reportażowe z Jarmarku będą wykorzystane i rozpowszechniane przez Organizatora dla potrzeb informowania o Jarmarku, jak również dla własnych celów Organizatora w mediach, w tym w telewizji i Internecie.
 4. Klauzula informacyjna związana z ochroną danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 13/VIII/2024 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 5 stycznia 2024 roku w sprawie regulaminu imprezy "XVIII Jarmark Kaziukowy", odbywającej się w dniu 16 marca 2024 roku na terenie Parku Kulturowego Miasto Tkaczy w Zgierzu 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikaty PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu:  W dniu 21 lutego 2024 roku w godz. 08:00-14...
27399
Usuń

Tymczasowe lokalizacje

Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza - ul. A. Musierowicza 2 w budynku Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. R. TrauguttaKontakt...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które do 29 lutego 2024 r. przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych: 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS