Menu główne

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

Przedszkolaki
Data publikacji: 
31.01.2020
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza informuje, że:

 • w dniu 6 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00 zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych. Listy będą podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola/oddziału przedszkolnego oraz na stronach internetowych tych jednostek; 

 • zgodnie z obowiązującym harmonogramem naboru rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w terminie od 7 kwietnia 2020 r. od godz. 8:00 do 9 kwietnia 2020 r. do godz. 17:00.

  Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty z powodu pandemii COVID-19, potwierdzanie woli powinno odbywać się: 

  • drogą elektroniczną poprzez wysłanie maila do placówki, która zakwalifikowała dziecko następującej treści: „Potwierdzam wolę przyjęcia do Miejskiego Przedszkola nr …………. w Zgierzu/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr ……….. w Zgierzu mojego syna/córki ………………………………………………………………………………………, nr PESEL ……………………………. zam. w …………………………………………. . Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów”. 

  • Rodzice /prawni opiekunowie którzy nie korzystają z komputera i Internetu potwierdzają wolę przyjęcia dziecka poprzez kontakt telefoniczny z placówką, do której dziecko zostało zakwalifikowane. 

Prosimy Państwa o dokładne sprawdzanie, do której placówki dziecko zostało zakwalifikowane oraz zachowanie terminu, o którym mowa wyżej. Brak potwierdzenia jest traktowany jako rezygnacja z miejsca w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym. 

Aktualizacja: 03.04.2020 r. 

*** 

W dniu 16 marca 2020 r. o godz. 17:00 kończy się etap rejestracji kandydatów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021. W podanym terminie należało dostarczyć do placówki pierwszego wyboru wniosek w wersji papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Ze względu na sytuację nadzwyczajną (stan zagrożenia epidemiologicznego) wystarczającym i jednocześnie wiążącym będzie: Państwa kontakt telefoniczny z placówką pierwszego wyboru. 

Wniosek z dokumentacją należy dostarczyć do placówki niezwłocznie po przywróceniu zawieszonych zajęć. 

Aktualizacja: 15.03.2020 r.

*** 

Zasady rekrutacji oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2020/2021. 

 • Terminy określa Zarządzenie Nr 18/VIII/2020 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2020/2021.
 • Kryteria określa Uchwała Nr XIII/167/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego poprzez stronę www.zgierz.przedszkola.vnabor.pl w terminach: 

 • w postępowaniu rekrutacyjnym: od 2 marca 2020 r. do 16 marca 2020 r. 
 • w postępowaniu uzupełniającym: od 15 maja 2020 r. do 28 maja 2020 r. 

Kontynuacja wychowania przedszkolnego 
Na podstawie art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) rodzice dzieci przyjętych na rok szkolny 2019/2020 do danego publicznego przedszkola/danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej składają corocznie na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu/tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy składać w terminie: od 21 lutego 2020 r. do 27 lutego 2020 r.

Deklaracje podlegają rejestracji w dniu ich złożenia. Brak złożonej deklaracji w wyznaczonym wyżej terminie lub jej złożenie po terminie traktowane będzie przez dyrektorów przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej jako rezygnacja z przedszkola/oddziału przedszkolnego.

Złożenie deklaracji uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do innego przedszkoła/oddziału przedszkolnego.

Terminy rekrutacji  

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz  na rok szkolny 2020/2021: 

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 2 marca 2020 r. do 16 marca 2020 r. 
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 15 maja 2020 r. do 28 maja 2020 r. 
  Obowiązuje złożenie wniosku w wersji elektronicznej i papierowej
  Kandydaci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do MP3, SP1 składają wnioski w wersji papierowej.

 2. Weryfikacja przez komisję rekrytacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 17 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. 
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 29 maja 2020 r. do 5 czerwca 2020 r. 

 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 6 kwietnia 2020 r. 
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: 8 czerwca 2020 r. 

 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 7 kwietnia 2020 r. do 9 kwietnia 2020 r. 
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 9 czerwca 2020 r. do 12 czerwca 2020 r. 

 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 10 kwietnia  2020 r. 
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: 16 czerwca 2020 r. 

Na podstawie Zarządzenia Nr 18/VIII/2020 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2020/2021. 

Kryteria rekrutacji 

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz, brane są pod uwagę następujące kryteria: 

 1. Kryterium: Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim, wsparciem asystenta rodziny (dotyczy naboru do wszystkich przedszkoli) lub wskazany przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu do udziału w programie "Nie jestem gorszy" (dotyczy naboru do Miejskiego Przedszkola nr 13 w Zgierzu) 
  Wartość kryterium w punktach: 32 
  Dokument potwierdzający spełnienie kryterium: Pisemne oświadczenie rodzica, pieczątka i podpis pracownika socjalnego na wniosku, potwierdzająca wskazanie kandydata do udział w programie "Nie jestem gorszy". 

 2. Kryterium: Kandydat, którego rodzice/prawni opiekunowie:
  - oboje pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym,
  - samotne matki lub samotni ojcowie pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym  

  Wartość kryterium w punktach: 16 
  Dokument potwierdzający spełnienie kryterium: Zaświadczenie z zakładu pracy, aktualny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczone rozliczanie się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędem Skarbowym, zaświadczenie z uczelni zawierające informację o systemie studiów i planowanym terminie ich ukończenia.  

 3. Kryterium: Kandydat poddany obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub kandydat, u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego 
  Wartość kryterium w punktach: 8 
  Dokument potwierdzający spełnienie kryterium: Pisemne oświadczenie rodzica. 

 4. Kryterium: Kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w roku szkolnym, na który prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru 
  Wartość kryterium w punktach: 4 
  Dokument potwierdzający spełnienie kryterium: Pisemne oświadczenie rodzica. 

 5. Kryterium: Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru 
  Wartość kryterium w punktach: 2 
  Dokument potwierdzający spełnienie kryterium: Pisemne oświadczenie rodzica. 

 6. Kryterium: Kandydat, który w ubiegłym roku brał udział w postępowaniu rekrutacyjnym i nie dostał się do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru 
  Wartość kryterium w punktach: 1 
  Dokument potwierdzający spełnienie kryterium: Pisemne oświadczenie rodzica. 

Na podstawie Uchwały Nr XIII/167/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz. 

Zasady rekrutacji  
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego. 

Dzieci 6-letnie (urodzone w 2014 r.) 

 • obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, 
 • na wniosek rodziców mogą rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej. 

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci 5-letnie (urodzone w 2015 r.), dzieci 4-letnie (urodzone w 2016 r.) oraz dzieci 3-letnie (urodzone w 2017 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wskazanych we wniosku o przyjęcie, Prezydent Miasta Zgierza wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 zostały przygotowane w oparciu o zapisy rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm). 

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3-, 4-, 5- i 6-letnie (urodzone w latach 2014-2017) oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny zamieszkałe w Zgierzu

 2. Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zamieszkałych poza Zgierzem mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/oddział przedszkolny będzie dysponował wolnymi miejscami. 

 3. Dzieci urodzone w 2018 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po zakończeniu postępowania uzupełniającego (po 31 sierpnia 2020 r.) na wolne miejsca po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat. 

 4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. 

 5. W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu/oddziale przedszkolnym do którego uczęszcza dziecko. Brak złożonej deklaracji w wyznaczonym wyżej terminie lub jej złożenie po terminie traktowane będzie przez dyrektorów przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkole podstawowej jako rezygnacja z przedszkola/oddziału przedszkolnego. 

 6. Rodzice/prawni opiekunowie decydując się na zmianę przedszkola/oddziału przedszkolnego do którego w roku szkolnym 2019/2020 uczęszcza dziecko, nie składają w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego. Dziecko uczestniczy w takim przypadku w postępowaniu rekrutacyjnym na takich samych zasadach jak dzieci zapisywane po raz pierwszy. Złożenie deklaracji uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do innego przedszkola/oddziału przedszkolnego. W razie nieprzyjęcia dziecka do nowego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie będzie dla niego zarezerwowane miejsce. 

 7. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego poprzez stronę www.zgierz.przedszkola.vnabor.pl
  • w terminach określonych w zarządzeniu Nr 18/VIII/2020 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2020/2021, 
  • włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu, jednak:
   • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,
   • data i godzina wydrukowania wniosku,
   • data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/szkole,
   • data i godzina zatwierdzenia wniosku
   nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci

 8. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata. We wniosku o przyjęcie należy wskazać wybrane przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej /maksymalnie trzy placówki/ według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego. Przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego należy zanieść wypełniony wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów. 

 9. Nabór dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do Miejskiego Przedszkola nr 3 integracyjnego z oddziałami specjalnymi w Zgierzu oraz do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Zgierzu odbywa się bez wykorzystania systemu elektronicznego. Rodzice/prawni opiekunowie:
  • pobierają wniosek w jednej z tych placówek (MP 3 lub SP 1), 
  • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi pierwszego wyboru, 
  • wraz z wnioskiem składają aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 
 10. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu
  • pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, 
  • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu przez obojga rodziców składają w przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi pierwszego wyboru, 
  • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły z oddziałami przedszkolnymi lub wskazany przez niego pracownik, 
  • podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów kandydata są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym, 
  • za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom/prawnym opiekunom kandydata potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola/szkoły z oddziałami przedszkolnymi pierwszego wyboru lub upoważniony pracownik przedszkola/szkoły. 
 11. Potwierdzeniem spełniania przez kandydata kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego są odpowiednio:
  • wielodzietność rodziny kandydata – oświadczenie podpisane przez obojga rodziców, 
  • niepełnosprawność kandydata, rodziców, rodzeństwa – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.), 
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, 
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.). 
 12. Potwierdzeniem spełniania przez kandydata kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego są odpowiednio:
  • rodzina objęta nadzorem kuratorskim, wsparciem asystenta rodziny – pisemne oświadczenie rodzica o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim lub wparciem asystenta rodziny, 
  • kandydat wskazany do udziału w programie "Nie jestem gorszy" realizowanym w Miejskim Przedszkolu nr 13 w Zgierzu – pieczątka i podpis pracownika socjalnego na wniosku, potwierdzające wskazanie kandydata do udziału w programie, 
  • kandydat, którego rodzice oboje pracują, studiują/uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą – zaświadczenie z zakładu pracy, aktualny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczone rozliczanie się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędem Skarbowym, zaświadczenie z uczelni zawierające informację o systemie studiów i planowanym terminie ich ukończenia, 
  • kandydat, którego samotne matki lub samotni ojcowie pracują, studiują/uczą się w trybie dziennym - zaświadczenie z zakładu pracy, aktualny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczone rozliczanie się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędem Skarbowym, zaświadczenie z uczelni zawierające informację o systemie studiów i planowanym terminie ich ukończenia, 
  • kandydat poddany obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych – pisemne oświadczenie obojga rodziców, 
  • kandydat, u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego – pisemne oświadczenie obojga rodziców, 
  • kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w roku szkolnym, na które prowadzone jest postępowanie rektutacyjne w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, pierwszego wyboru – pisemne oświadczenie obojga rodziców, 
  • kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do przedszkola/oddzialu przedszkolnego pierwszego wyboru – pisemne oświadczenie obojga rodziców, 
  • kandydat, który w ubiegłym roku brał udział w postępowaniu rekrutacyjnym i nie dostał się do tego przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru – pisemne oświadczenie obojga rodziców. 

  Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenia są zobowiązani do zawarcia w nich klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". /art. 150 ust.6 ustawy Prawo oświatowe/.
  Podpis obojga rodziców nie będzie wymagany, gdy jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub gdy jego władza rodzicielska została ograniczona do danego zakresu spraw.
  W przypadku braku zgody rodziców /podpisu obojga/ konieczne jest rozstrzygnięcie sądu opiekuńczego. 

 13. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

 14. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może: 
  • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów), 
  • zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. 
 15. Prezydent miasta w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach: 
  • korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu, 
  • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji, 
  • może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Dz. U. z 2019 r. poz. 2407).
   O wynikach weryfikacji oświadczeń informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

 16. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone. 

 17. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć: 
  • w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe, 
  • w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Nr XIII/167/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz, tzw. kryteria samorządowe, 
  • w przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych o przyjęciu do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej ostateczną decyzję podejmuje komisja rekrutacyjna. 
 18. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. 

 19. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. 

 20. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

 21. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą: 
  • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, 
  • wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
   Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi służy skarga do sądu administracyjnego.
 22. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji. 

Zasady rekrutacji (plik w formaie pdf do pobrania)

Źródło: Urząd Miasta Zgierza

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

21587
Usuń

Przerwy w dostawie wody

Z powodu prac remontowo-budowlanych na sieci wodociągowej, w dniach dnach 25-26.01.2021 r. w godz. 8:00-16:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody...
21588
Usuń

Szczepienia przeciw COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z tematyczną podstroną dot. szczepień przeciwko COVID-19, gdzie w jednym miejscu znajduje się zbiór najważniejszych...
21546
Usuń

Zamknięty przejazd kolejowy - ul. Czarna

Od 21 stycznia 2021 r. zamknięty zostanie przejazd drogowo-kolejowy w ulicy Czarnej w Zgierzu (połączenie ulic Kolejowej i Sadowej). Czasowa...
21542
Usuń

Zawieszenie kursowania linii nr 2

Zawieszenie kursowania autobusów linii nr 2 począwszy od 1 lutego 2021 roku na okres trzech miesięcy z możliwością przedłużenia. Komunikat...
21075
Usuń

Remont wiaduktu nad ulicą Szczawińską

Od poniedziałku 12.10.2020 roku zaczyna się przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicami Piłsudskiego/Szczawińską.Natomiast od poniedziałku 26...
20148
Usuń

Uwaga kierowcy

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi: odnośnie przebudowy przejazdu kolejowego na ul. Okulickiego: ...
20028
Usuń

Tarcza antykryzysowa

Podstrona dot. wsparcia biznesu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Tarcza antykryzysowa,ZUS, KRUS, Podatki,...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS