Menu główne

LXIII sesja Rady Miasta Zgierza

LXIII sesja Rady Miasta Zgierza

W dniu 25 maja 2023 r. o godz. 10:00 odbędzie się LXIII sesja Rady Miasta Zgierza VIII kadencji w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II nr 16, sala nr 114). 

Miejsce: 
Urząd Miasta Zgierza - pl. Jana Pawła II nr 16 (sala konferencyjna 114)
Data wydarzenia: 
25.05.2023

Przebieg relacji

Porządek obrad sesji

 1. Otwarcie sesji.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXII sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wnioski jednostek pomocniczych.
 6. Zapytania mieszkańców.
 7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania. 

 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2023 r. (Druk nr 163-2023),
  2. nadania Tytułu Honorowego "Zgierski Dawca Krwi" (Druk nr 164-2023),
  3. udzielenia odpowiedzi na pismo Prokuratury Rejonowej w Zgierzu (Druk nr 160-2023),
  4. rozpatrzenia petycji (Druk nr 156-2023),
  5. rozpatrzenia skargi na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu (Druk nr 158-2023),
  6. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu przy sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz, położonych w 116 obrębie miasta Zgierza przy ul. Chełmskiej bez numeru, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 534/1 i 535/6 (Druk nr 150-2023),
  7. zmiany uchwały Nr XVII/223/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe miejskiej komunikacji autobusowej w Zgierzu oraz cen biletów na linii Aleksandrów Łódzki-Zgierz-Stryków (Druk nr 155-2023),
  8. bezprzetargowej sprzedaży lokali użytkowych w budynku zlokalizowanym w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 82/84, stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu najemcom tych lokali (Druk nr 149-2023),
  9. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie oraz realizację przez Gminę Miasto Zgierz zadania pn. "Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu na potrzeby prowadzenia Miejskiego Żłobka" w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat "MALUCH+" 2022-2029 (Druk nr 151-2023),
  10. nadania nazwy skwerowi zlokalizowanemu w Zgierzu na dz. nr ewid. 240 w obr. ewid. nr 122 Skwer im. Jana Niepokoja (Druk nr 153-2023),
  11. nadania nazwy drodze wewnętrznej (Druk nr 154-2023),
  12. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2023 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu (Druk nr 161-2023),
  13. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2039 (Druk nr 162-2023),
  14. określenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Zgierz na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania lub potrzebami ruchu drogowego (Druk nr 167-2023).
 9. Stan ochrony zabytków w Zgierzu, informacja na temat rewitalizacji i działań związanych z obiektami zabytkowymi w Zgierzu (Druk nr 166-2023).
 10. Stan i aktualna sytuacja formalno-prawna terenów byłych składowisk odpadów niebezpiecznych w Zgierzu (Druk nr 165-2023).
 11. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Zgierz z organizacjami pozarządowymi za rok 2022 (Druk nr 147-2023).
 12. Oświadczenie Rady Miasta Zgierza w sprawie Społecznej Akcji na rzecz budowy przejścia przez S-14 (Druk nr 159-2023).
 13. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 14. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami (Druk nr 157-2023).
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Oświadczenia radnych.
 17. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad sesji.

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikaty PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu:  W dniu 22 kwietnia 2024 roku w godz. 08:00-...
28021
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia, które do 31 maja 2024 r. przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych: 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS