Menu główne

LXX sesja Rady Miasta Zgierza

LXX sesja Rady Miasta Zgierza

W dniu 21 grudnia 2023 r. o godz. 08:30 odbędzie się LXX sesja Rady Miasta Zgierza VIII kadencji w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16, sala nr 114). 

Miejsce: 
Urząd Miasta Zgierza - pl. Jana Pawła II nr 16 (sala konferencyjna 114)
Data wydarzenia: 
21.12.2023

Przebieg relacji

Porządek obrad sesji

 1. Otwarcie sesji. 
 2. Uwagi do porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu z LXIX sesji. 
 4. Interpelacje i zapytania radnych. 
 5. Wnioski jednostek pomocniczych. 
 6. Zapytania mieszkańców. 
 7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2042 (Druk nr 329-2023): 
  1. przedstawienie przez Prezydenta Miasta Zgierza projektu uchwały wraz z uzasadnieniem, 
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, 
  3. odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgierza opinii do projektu uchwały (Druk nr 352-2023), 
  4. dyskusja nad projektem uchwały, 
  5. głosowanie projektu uchwały. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2024 (Druk nr 330-2023): 
  1. przedstawienie przez Prezydenta Miasta Zgierza projektu uchwały wraz z uzasadnieniem, 
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, 
  3. odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgierza opinii do projektu uchwały (Druk nr 352-2023), 
  4. dyskusja nad projektem uchwały, 
  5. głosowanie nad projektem uchwały. 
 10. Podjęcie uchwał w sprawie: 
  1. zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zgierza do końca kadencji (Druk nr 353-2023), 
  2. przedłużenia terminu rozpatrzenia petycji (Druk nr 354-2023), 
  3. zmiany uchwały Nr XXIX/363/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zgierzu obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy, obejmującego sprawy targowiska miejskiego w Zgierzu (Druk nr 355-2023), 
  4. zmiany uchwały Nr XXXV/383/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zgierz (Druk nr 356-2023), 
  5. uchylenia uchwały nr XXXV/384/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zgierz (Druk nr 357-2023), 
  6. korzystania z ulg w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz na liniach autobusowych objętych porozumieniami międzygminnymi nr 2BIS i 10, dla których organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Zgierz (Druk nr 360-2023), 
  7. przyjęcia programu polityki zdrowotnej "Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Zgierza na 2024 rok" (Druk nr 358-2023), 
  8. przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz innym uzależnieniom na rok 2024 dla miasta Zgierza (Druk nr 359-2023), 
  9. zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Wojciecha i Juliusza Kossaków w Zgierzu oraz ustalenia jej przebiegu (Druk nr 361-2023), 
  10. zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Zawiszy Czarnego w Zgierzu oraz ustalenia jej przebiegu (Druk nr 362-2023), 
  11. przyjęcia dokumentu "Młodzieżowe Miasto po godzinach" Polityka młodzieżowa Gminy Miasto Zgierz - diagnoza, rekomendacje, wdrażanie (Druk nr 365-2023), 
  12. zmiany uchwały Nr XXXI/380/2021 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Zgierza na lata 2021-2025 (Druk nr 366-2023), 
  13. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2023 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu (Druk nr 363-2023),  
  14. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2042 (Druk nr 364-2023). 
 11. Przyjęcie sprawozdań komisji Rady Miasta Zgierza za 2023 r. 
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami. 
 13. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami. 
 14. Zapytania i wolne wnioski. 
 15. Oświadczenia radnych. 
 16. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski. 
 17. Zamknięcie obrad sesji. 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

22791
Usuń

Planowane wyłączenia prądu

Komunikaty PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w Zgierzu:  W dniu 22 kwietnia 2024 roku w godz. 08:00-...
28021
Usuń

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny...
13467
Usuń

Ceny wody i ścieków w Zgierzu

Aktualne stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o. o. wynoszą: ...
24682
Usuń

Stopnie alarmowe

Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia, które do 31 maja 2024 r. przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych: 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
17413
Usuń

Godziny obsługi interesantów UMZ i USC

Urząd Miasta Zgierza (UMZ - pl. Jana Pawła II 16, ul. ks. J. Popiełuszki 3a, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1) i Urząd Stanu Cywilnego (USC - ul. 1. Maja...
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska JASIONKA (miejscowość Jasionka...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS