Menu główne

XIII sesja Rady Miasta Zgierza

XIII sesja Rady Miasta Zgierza

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza zaprasza na XIII sesję Rady Miasta Zgierza w dniu 30 października 2019 r. o godz. 10:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej nr 114 Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II nr 16. 

Miejsce: 
Urząd Miasta Zgierza - plac Jana Pawła II nr 16 (sala konferencyjna nr 114)
Data wydarzenia: 
30.10.2019

Przebieg relacji

Porządek obrad sesji

Porządek obrad sesji: 

 1. Otwarcie sesji. 
 2. Wręczenie tytułów honorowych „Zasłużony dla miasta Zgierza”.
 3. PWystąpienie Dyrektora Muzeum Miasta Zgierza poświęcone 30. Rocznicy powstania Komitetu Obywatelskiego w Zgierzu.
 4. Uwagi do porządku obrad. 
 5. Przyjęcie protokołu z XII sesji. 
 6. Interpelacje i zapytania radnych. 
 7. Wnioski jednostek pomocniczych. 
 8. Zapytania mieszkańców. 
 9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania. 
 10. Podjęcie uchwał w sprawach: 
  1. nadania nazwy pasażowi,
  2. zmiany uchwały Nr V/40/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu nadawania tytułu „Zasłużony dla Miasta Zgierza”,
  3. zmiany uchwały Nr V/39/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Zgierza”,
  4. wstąpienia w skład Rady Osiedla Proboszczewice-Lućmierz w Zgierzu,
  5. nadania Tytułu Honorowego „Zgierski Dawca Krwi”,
  6. zmiany uchwały Nr LII/634/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 września 2014 roku w sprawie korzystania z ulg w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz na liniach autobusowych objętych porozumieniami międzygminnymi, dla których organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Zgierz,
  7. zmiany uchwały Nr XXXV/383/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zgierz,
  8. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do opracowania i złożenia wniosku na realizacje zadań inwestycyjnych pn. „Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości” w ramach Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
  9. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do realizacji projektu pn. „Równe szanse – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Zgierzu” w ramach konkursu nr RPLD.11.01.01-IZ.00-10-002/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna,
  10. wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miasto Zgierz prawa własności niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 102, położonej w 128 obrębie miasta Zgierza przy ulicy Obrońców Pokoju 14, o pow. 39 128 m2,
  11. ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Zgierza,
  12. poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru i przekazywania opłaty skarbowej,
  13. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2019 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu,
  14. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034,
  15. określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz,
  16. powołania Komisji Doraźnej Rady Miasta Zgierza ds. Ochrony Środowiska 
 11. Analiza oświadczeń majątkowych radnych i osób zobowiązanych do ich złożenia Prezydentowi Miasta Zgierza
 12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów
 13. Informacja na temat funkcjonowania miejskiej komunikacji autobusowej
 14. Realizacja polityki Gminy Miasto Zgierz w zakresie ochrony środowiska, w tym w szczególności o segregacji odpadów oraz rekultywacji składowisk i wysypisk. 
 15. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Zgierza na lata 2016-2020 za okres 01.01.-31.12.2018 r.
 16. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami. 
 17. Oświadczenia radnych. 
 18. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami. 
 19. Zapytania i wolne wnioski. 
 20. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski. 
 21. Zamknięcie obrad sesji. 

Copyright © 2016. All Rights Reserved by Miasto Zgierz

Created by Logo firmy VobacomVobacom

Ważne komunikaty

20191
Usuń

Od 25 maja osobiste załatwianie spraw w Urzędzie Miasta Zgierz na wniosek

Z dniem 25 maja 2020 r. wchodzi w życie zarządzenie Prezydent Miasta Zgierza Nr 143/VIII/2020 w sprawie: wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych...
20192
Usuń

Techniczna organizacja posiedzeń komisji i sesji Rady Miasta Zgierza odbywających się na terenie Urzędu Miasta Zgierza

Mieszkańcy, którzy chcą uczestniczyć w posiedzeniach komisji i sesji Rady Miasta Zgierza odbywających się na terenie Urzędu Miasta Zgierza, powinni...
20178
Usuń

Modernizacja sieci ciepłowniczej

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu realizuje projekt pn. "Wymiana wyeksploatowanych sieci kanałowych na preizolowane w...
20148
Usuń

Uwaga kierowcy

Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi: przebudowa przejazdu kolejowego na ul. Okulickiego: Remont...
20013
Usuń

Utrudnienia w ruchu - ul. Narutowicza

Od dnia 20.04.2020 r. planowane jest rozpoczęcie robót na ul. Narutowicza na odcinku od ul. Długiej do ul. 3. Maja (więcej o inwestycji). Pierwsza...
20028
Usuń

Tarcza antykryzysowa

Podstrona dot. wsparcia biznesu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Tarcza antykryzysowa,ZUS, KRUS, Podatki,...
19827
Usuń

Koronawirus

Podstrona dot. koronawirusa COVID-19 - obejmująca zbiór informacji: Ważne telefony i strony internetowe;Zalecenia i schematy postępowań;Urzędy,...
19534
Usuń

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy i kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz: do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych...
19415
Usuń

Dyżury wakacyjne w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (przedszkola i oddziały przedszkolne) w bieżącym roku szkolnym 2019/2020
19931
Usuń

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów rozpoczyna się o godzinie 6:00 rano (dlatego do tej godziny należy wystawić odpady przed nieruchomość): 
10697
Usuń

Odpady komunalne: harmonogramy odbioru, deklaracje i stawki

Harmonogramy odbioru odpadów: 
14116
Usuń

Zagubione zwierzęta, zwierzęta do adopcji

Bezdomne zwierzęta, w szczególności psy i koty wyłapywane na terenie Gminy Miasto Zgierz przewożone są do Schroniska i Hotelu dla bezdomnych...
4942
Usuń

Dyżury aptek

Apteka całodobowa "U DOMINIKA" (ul. Lechonia 2 - tel. 42 716 52 30) dyżur pełni w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Godziny pracy...
Facebook
YouTube
Google+
RSS